Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia biologiczne w budynkach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BIOLOG.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia biologiczne w budynkach
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele nauczania z przedmiotu „Zagrożenia biologiczne w budynkach” jest zaznajomienie studentów z czynnikiem biologicznym powodującym rozkład

i niszczenie różnych materiałów użytych do budowy budynków. Studenci zostaną zaznajomieni z głównymi grupami orga-nizmów przeprowadzających procesy biodeterioracji i biodegradacji materiałów nieorga-nicznych i organicznych. Poznają warunki sprzyjające występowaniu i działalności życiowej organizmów. Głównymi teściami będą procesy rozkładu powodowane przez drobnoustroje w tym głównie przez grzyby oraz owadzie szkodniki drewna. Ponadto zapoznają się z najnowszymi metodami niszczenia czynników biologicznych w budynkach.

Pełny opis:

W różnych budynkach użyteczności publicznej, inwentarskich czy budynkach mieszkaniowych bytują różne organizmy (niższe i wyższe), których obecność jest niepożądana. Swoją obecnością i przeprowadzanymi procesami metabolicznymi przyczyniają się do rozkładu różnych materiałów w wyniku czego niszczą produkty użyte do budowy i wykańczania różnych budynków. Różne zaniedbania, a szczególnie brak odpowiedniej wentylacji czy nadmierna wilgotność sprzyjają rozwojowi owadów i drobnoustrojów w tym najgroźniejszych grzybów pleśniowych. Uzdolnienia niektórych gatunków owadów i grzybów tzw. grzybów domowych są trak wszechstronne, że potrafią one w bardzo krótkim okresie czasu zniszczyć nawet najtrwalsze drewno czy rozłożyć cegłę, zaprawę a nawet beton i szkło.

Wykłady (15 godz.)

1. Warunki otoczenia warunkujące rozwój różnych organizmów w budynkach. Źródła pokarmu, źródła zawilgocenia budynków. Definicja biologii budynku. Mikroklimat budynków mieszkalnych, inwentarskich i użyteczności publicznej. Pojęcie korozji biologicznej. Człowiek i zwierzęta w budynku. 2 godz.

2. Morfologia drobnoustrojów (Archebacteria, Procaryota, Eucaryota). Budowa i ultra-strukktura komórki bakteryjnej, promieniowców oraz komórek grzybów. Znaczenie pod-stawowych elementów strukturalnych w procesach życiowych mikroorganizmów. Formy przetrwalne drobnoustrojów. 2 godz.

3. Fizjologia bakterii, promieniowców i grzybów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów (m.in. temperatura, odczyn-pH, światło, ciśnienie osmotyczne, wpływ tlenu atmosferycznego, woda, związki toksyczne, pestycydy, antybiotyki itp.). Organizmy tlenowe i beztlenowe. Mikroorganizmy autotroficzne i hetero-troficzne, wymagania odżywcze – źródła energii. Sposoby rozmnażania, kontrola procesów podziału komórek. 2 godz.

4. Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie. Metabolizm azotowy i węglowodanowy. 2 godz.

5. Rola drobnoustrojów w procesach biodegradacji i biodeterioracji produktów natural-nych oraz wytworzonych przez człowieka. Korozja materiałów budowlanych przez drobno-ustroje, glony, porosty, mszaki i rośliny nasienne. Fauna w budynku. 2 godz.

6. Mikrobiologiczne procesy związane z biodegradacją mineralnych materiałów budowlanych (kamień, beton, cegła, zaprawy budowlane, szkło) i organicznych (drewno, słoma, paździerze, papier, farby, kleje, impregnaty). 2 godz.

7. Owady niszczące drewno budowlane i wyroby drewniane. 2 godz.

8. Zwalczanie drobnoustrojów (głównie grzybów) i zwierzęcych szkodników w budynkach i przedmiotach zabytkowych. Zarys profilaktyki w zakresie ochrony przed szkodnikami biologicznymi. 1 godz.

Ćwiczenia (15 godz.)

1. BHP obowiązujące na zajęciach. Wyposażenie pracowni i podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych. Podział zagrożeń biologicznych. Zasady izolacji drobnoustrojów w różnych materiałów budowlanych. Izolacja bakterii i grzybów ze środowiska. 2 godz.

2. Podstawy bakteriologii: Technika sporządzania preparatów bakteriologicznych. Morfologia bakterii. Technika posługiwania się mikroskopem imersyjnym. Obserwacja ruchu bakterii w preparatach przyżyciowych. Barwienie bakterii metodą negatywną. Morfologia i znaczenie promieniowców. 4 godz.

3. Podstawy mykologii: Grzyby- podstawy systematyki, morfologia i znaczenie. Technika wykonywania preparatów mykologicznych Morfologia i znaczenie grzybów pleśniowych z klasy Phycomycetes i Deuteromycetes. Grzyby toksynotwórcze i mykotoksyny 4 godz.

4. Ocena zagrożeń: Przyczyny i skutki występowania różnych organizmów żywych w budynkach. Analiza czystości powietrza. Podstawowe analizy próbek podłóż gruntowych i elementów konstrukcyjnych budynku – badanie mykologiczne próbek tynków, tapet, farb, drewna etc. Ocena stanu zagrzybienia pomieszczeń i skażenia bakteriologicznego. Organizmy wyższe jako szkodniki w budynkach. Szkodniki drewna. Zabezpieczanie drewna przed szkodnikami. Przygotowanie testów do oceny działania preparatów grzybobójczych stosowanych do impregnacji drewna. 4 godz.

5. Ocena skuteczności działania preparatów grzybobójczych stosowanych w budownictwie na podstawie wykonanych testów.

Zaliczenie ćwiczeń 1 godz.

Literatura:

1. Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, 2005

2. Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J.: Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2004

3. Zyska B.: Zagrożenia biologiczne w budynku, Arkady, Warszawa, 1999

4. Zyska B., Żakowska Z.: Mikrobiologia materiałów, Łódź, 2005

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.