Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

AUTO-CAD 3D w projektowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ACAD3D7.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: AUTO-CAD 3D w projektowaniu
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przyswojenie wiadomości o tworzeniu projektów w zakresie inżynierii rzecznej i budownictwa przy zastosowaniu programu AutoCad 3D (Map i Civil). Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania programu AutoCAD do modelowania obiektów trójwymiarowych. Wiedza ta będzie wykorzystywana w dalszym toku studiów do wykonywania projektów.

Pełny opis:

Rzutnie i układy współrzędnych – sterowanie, menedżer układów. Tworzenie rysunku aksonometrycznego obiektu budowlanego na różnych rzutniach. Obracanie obiektem w przestrzeni. Powierzchnie obrotowe. Tworzenie i modyfikacja. Modelowanie bryłowe i płaszczyznowe obiektu budowlanego w przestrzeni trójwymiarowej.

Modyfikacja brył i powierzchni obiektów 3D. Modyfikacja istniejących i tworzenie nowych materiałów. Dodawania do istniejących obiektów materiałów. Tworzenie scen, tła oraz definiowanie oświetlenia obiektów.

Modelowanie, cieniowanie i prezentacja obiektów 3D. Prezentacja graficzna własnego projektu. Kontrola wykonanych ćwiczeń projektowych i zaliczenie. Środowisko pracy AutoCad Civil i Map. Różnice. Zastosowanie – zmienne systemowe, geodezyjne układy współrzędnych.

Praca w oknie zadań. Wczytywanie różnych źródeł danych. Przypisywanie stylu do elementów mapy. Wczytywanie DEM. Tworzenie map warstwicowych. Bazy georeferencyjne. Tworzenie zapytań do obiektów. Praca z obrazami rastrowymi. Digitalizacja map. Tworzenie tablic danych obiektowych. Eksport danych geoprzestrzennych.

Środowisko MAP, Civil. Zagadnienia wybrane do opracowania w grupach.

Literatura:

1. Pikoń A. 2015. AutoCAD 2016. Wydawnictwo Helion. Gliwice

2. Jaskulski A. 2011. AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

odczytać rysunki budowlane i geodezyjne; sporządzić dokumentację graficzną, a przy projektowaniu wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD.

pozyskiwać informacje z literatury, baz danych (platformy informacyjne, GIS) i innych źródeł; tworzyć obiekty geoprzestrzenne i poddawać je modyfikacji; integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Student jest gotów do:

oszacowania czasu potrzebnego na realizację zadania projektowego i ponoszenia konsekwencji poprawności jego wykonania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie wykonania 2 zadań z grafiki komputerowej (minimum 50% poprawnych rysunków w celu uzyskania oceny 3,0). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)