Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

AUTO-CAD 3D w projektowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ACAD3D.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: AUTO-CAD 3D w projektowaniu
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przyswojenie wiadomości o tworzeniu projektów w zakresie inżynierii rzecznej i budownictwa wiejskiego przy zastosowaniu programu AutoCad (Map i Civil). Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania programu AutoCAD do modelowania obiektów trójwymiarowych. Wiedza ta będzie wykorzystywana w dalszym toku studiów do wykonywania projektów.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

Rzutnie i układy współrzędnych –sterowanie, menedżer układów. Tworzenie rysunku aksonometrycznego obiektu budowlanego na różnych rzutniach. Obracanie obiektem w przestrzeni

Powierzchnie obrotowe. Tworzenie i modyfikacja

Modelowanie bryłowe i płaszczyznowe obiektu budowlanego w przestrzeni trójwymiarowej

Modyfikacja brył i powierzchni obiektów 3D

Modyfikacja istniejących i tworzenie nowych materiałów. Dodawania do istniejących obiektów materiałów.

Tworzenie scen, tła oraz definiowanie oświetlenia obiektów.

Modelowanie, cieniowanie i prezentacja obiektów 3D

Prezentacja graficzna własnego projektu.

Kontrola wykonanych ćwiczeń projektowych i zaliczenie

Środowisko pracy AutoCad Civil i Map. Różnice. Zastosowanie – zmienne systemowe, geodezyjne układy współrzędnych. Praca w oknie zadań. Wczytywanie różnych źródeł danych.

Przypisywanie stylu do elementów mapy. Wczytywanie DEM. Tworzenie map warstwicowych. Bazy georeferencyjne. Tworzenie zapytań do obiektów.

Praca z obrazami rastrowymi. Digitalizacja map.

Tworzenie tablic danych obiektowych. Eksport danych geoprzestrzennych.

Eksport danych geoprzestrzennych. Środowisko MAP, Civil. Zagadnienia wybrane do opracowania w grupach.

Literatura:

1. Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

2. Jaskulsk A.2011. Autocad 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi odczytywać rysunki budowlane i geodezyjne, sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych (platformy informacyjne, GIS) i innych źródeł. Tworzy obiekty geoprzestrzenne i poddaje je modyfikacji. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do: pracy indywidualnej i w zespole, oszacowania czasu potrzebnego na realizację zleconego zadania oraz do opracowania i realizacji harmonogramu prac zapewniającego dotrzymanie terminów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena umiejętności wykonywania ćwiczeń rysunkowych oraz oddanie wydruku z ćwiczenie projektowym. Na ocenę pozytywną należy wykazać się umiejętnością posługiwania oprogramowaniem ACAD3D oraz oddać poprawnie wykonane wizualizacje ćwiczenia projektowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wąs, Maciej Wyrębek
Prowadzący grup: Krzysztof Wąs, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przyswojenie wiadomości o tworzeniu projektów w zakresie inżynierii rzecznej i budownictwa wiejskiego przy zastosowaniu programu AutoCad (Map i Civil). Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania programu AutoCAD do modelowania obiektów trójwymiarowych. Wiedza ta będzie wykorzystywana w dalszym toku studiów do wykonywania projektów.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

Rzutnie i układy współrzędnych –sterowanie, menedżer układów. Tworzenie rysunku aksonometrycznego obiektu budowlanego na różnych rzutniach. Obracanie obiektem w przestrzeni

Powierzchnie obrotowe. Tworzenie i modyfikacja

Modelowanie bryłowe i płaszczyznowe obiektu budowlanego w przestrzeni trójwymiarowej

Modyfikacja brył i powierzchni obiektów 3D

Modyfikacja istniejących i tworzenie nowych materiałów. Dodawania do istniejących obiektów materiałów.

Tworzenie scen, tła oraz definiowanie oświetlenia obiektów.

Modelowanie, cieniowanie i prezentacja obiektów 3D

Prezentacja graficzna własnego projektu.

Kontrola wykonanych ćwiczeń projektowych i zaliczenie

Środowisko pracy AutoCad Civil i Map. Różnice. Zastosowanie – zmienne systemowe, geodezyjne układy współrzędnych. Praca w oknie zadań. Wczytywanie różnych źródeł danych.

Przypisywanie stylu do elementów mapy. Wczytywanie DEM. Tworzenie map warstwicowych. Bazy georeferencyjne. Tworzenie zapytań do obiektów.

Praca z obrazami rastrowymi. Digitalizacja map.

Tworzenie tablic danych obiektowych. Eksport danych geoprzestrzennych.

Eksport danych geoprzestrzennych. Środowisko MAP, Civil. Zagadnienia wybrane do opracowania w grupach.

Literatura:

1. Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

2. Jaskulsk A.2011. Autocad 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiczną zaliczenia będą dostosowane do formy nauczania na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)