Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.6s.GWA.SI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja 6 sem, stacjonarne inzynierskie, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dla całego przedmiotu (semestr 5 i 6 ): wiadomości o powierzchniach odniesienia, układach współrzędnych, osnowie podstawowej kraju (poziomej i wysokościowej), polu potencjalnym Ziemi, zagadnieniach dotyczących wysokości, zagadnieniach redukcyjnych, astronomii sferycznej.

Pełny opis:

Wykłady:elementy teorii pola siły ciężkości Ziemi oraz wyznaczenia figury Ziemi metodami grawimetrycznymi. Redukcje grawimetryczne. Pojęcie wysokości, wysokości ortometrycznych, normalnych, geometrycznych i dynamicznych. Podstawowa osnowa wysokościowa. Niwelacja precyzyjna. Elementy astronomii geodezyjnej i sferycznej.

Ćwiczenia: przeliczanie współrzędnych między układami współrzędnych na sferze. Rozwiązywanie zadań dotyczących zjawisk ruchu dobowego.

Literatura:

1. Czarnecki K., Geodezja współczesna w zarysie. PWN, Warszawa 2014.

2. Szpunar W.: Podstawy geodezji wyższej, PPWK, Warszawa, 1982.

3. Torge W., Geodesy - Second Edition. Walter de Gruyter, Berlin.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zagadnienia dotyczące: matematyki, fizyki, pomiarów i obliczeń geodezyjnych,narzędzi design thinking przydatnych do zrozumienia zagadnień szeroko pojętej geodezji wyższej; zagadnienia dotyczące: elementów geodezji dynamicznej, zagadnień związanych z wyznaczeniem figury ziemi metodami grawimetrycznymi, elementów astronomii geodezyjnej i sferycznej.

Umiejętności: pracować z narzędziami design thinking, pozyskać informacje z literatury oraz obowiązujących aktów prawnych w zakresie tematyki dotyczącej geodezji wyższej, dobrać odpowiednie metody obliczeniowe do rozwiązania zadań z geodezji wyższej; wykonać przejście od wysokości na fizycznej powierzchni Ziemi do wysokości ortometrycznych lub normalnych, rozwiązywać zagadnienia z zakresu astronomii sferycznej.

Kompetencje społeczne: zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji; odpowiedzialności za poprawność wykonywanych pomiarów i obliczeń oraz skutków ekonomicznych i społecznych ewentualnych zawinionych przez niego błędów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej z zakresu tematycznego z całego przedmiotu realizowanego w semestrze 5 i 6 (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Ćwiczenia: zaliczenie kolokwium pisemnego (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 40%.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia polowe w 6 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Dawid Kudas, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Dawid Kudas, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wnęk
Prowadzący grup: Dawid Kudas, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)