Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.5s.GUT.SI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci poznają podstawowe definicje, pojęcia, akty prawne oraz zakres działań przy tworzeniu nowoczesnych Planów urządzeniowo-rolnych gmin oraz Założeń do projektu scalenia gruntów. Przedmiot stanowi wprowadzenie do dalszego etapu kształcenia dotyczącego opracowania projektu scalenia gruntów.

Pełny opis:

– Wprowadzenie do przedmiotu GUTR: geodezja i geodeci polscy na początku XXI wieku; zakres działań geodezji urządzeń rolnych w kolejnych etapach jej rozwoju; interdyscyplinarna wiedza geodety rolnego (jego biblioteka).

– Geodezyjne urządzanie terenów rolnych jako nauka i zawód: cechy geodezji rolnej jako dyscypliny naukowej i specjalistycznej działalności zawodowej; problematyka badawcza, która wchodzi w zakres geodezji urządzeń rolnych; biosystem urbanistyczny w krajobrazie rolniczym.

– Kryteria podziału powierzchni ziemi i obiekty powstałe w wyniku tego podziału: podział użytkowo-jakościowy; podział własnościowo-gospodarczy; podział administracyjny.

– Struktura przestrzenna (terenowa) wsi i jej przeobrażenia: elementy struktury przestrzennej wsi; typy i podtypy układów gruntowych; "kształty" wsi.

– Specyfika gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich.

– Postępowanie scaleniowe.

– Plany urządzeniowo-rolne gmin oraz Założenia do projektu scalenia gruntów.

– Odnowa i rozwój wsi a prace urządzeniowo-rolne.

– Aspekty gospodarki wodnej i melioracji w ramach prac urządzeniowo-rolnych, w kontekście zmian klimatycznych.

– Aspekty przyrodnicze prac urządzeniowo-rolnych.

Literatura:

– Przegon W. 2016. Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej: teoria, badania, aplikacje. Wydawnictwo UR w Krakowie, ISBN 978-83-64758-33-1, 166 s.

– Banat J., Przegon W., Sanek A., Schilbach J. 1989. Metody geodezyjnego projektowania działek w urządzaniu obszarów wiejskich, Kraków.

– Pijanowski J.M., Przegon W., Szewczyk R. 2017. Podstawy zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo UR w Krakowie, ISBN 978-83-64758-45-4, 164 s.

– Pijanowski J.M., Woch F. 2017. Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich jako aktualne wyzwanie rozwojowe Polski. Przegląd Geodezyjny 9/2017, s. 22-27.

– Pijanowski J.M., Bogdał A., Książek L., Wojewodzic T., Kowalik T., Wałęga A., Zarzycki J., Za-drożny P., Nicia P., Strużyński A., Dacko M., Wyrębek M., Goleniowski K., Skorupka M. 2021. Środowiskowe i społeczne efekty scaleń gruntów. Monografia pod redakcją J.M. Pijanow-skiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ISBN 978-83-66602-22-9, 243 s. https://prace_urzadzeniowo-rolne.urk.edu.pl/zasoby/233/SRODOWISKOWE_I_SPOLECZNE_EFEKTY_SCALEN_GRUNTOW.pdf

– Współczesne scalenia gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej 2015, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

– Hopfer A., Urban M. 1975. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. PWN, Warszawa-Wrocław.

– Praca zbiorowa. 2006. Kompleksowe scalania gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Materiały szkoleniowe nr 93, JUNG-PIB, Puławy.

– Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. zm.).

Efekty uczenia się:

Symbol efektu / Opis efektu kształcenia / Odniesienie do efektu kierunkowego / Symbol obszaru:

WIEDZA – absolwent zna i rozumie:

GiKpzpur_W01 / Definicje i pojęcia z geodezji rolnej / GiK_W02, GiK_W04, GiK_W09 / T

GiKpzpur_W02 / Znaczenie obiektów gruntowych / GiK_W04, GiK_W05, GiK_W08, GiK_W09 / T

GiKpzpur_W03 / Metody projektowania działek w celu rozwiązania konkretnego zadania / GiK_W11 / T

GiKpzpur_W04 / Wiedzę niezbędną do rozwiązywania technicznych problemów, rozumie społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania swoich działań / GiK_W01, GiK_W06, GiK_W09 / T

GiKpzpur_W05 / Aspekty prawne, techniczne, społeczne i ekonomiczne scalenia gruntów; ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną / GiK_W07 / T

GiKpzpur_W06 / Poszczególne etapy prac scaleniowych i wybiera właściwe metody postępowania / GiK_W12 / T

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:

GiKpzpur_U01 / Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł oraz integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / GiK_U01 / T

GiKpzpur_U02 / Student potrafi przygotować opracowanie naukowe oraz prezentację ustną w języku polskim przedstawiające wyniki własnych badań. / GiK_U03, GiK_U04 / T

GiKpzpur_U03 / Korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych metod projektowania działek / GiK_U07, GiK_U08, GiK_U09 / T

GiKpzpur_U04 / Student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne / GiK_U01 / T

GiKpzpur_U05 / Analizować i oceniać elementy struktury przestrzennej wsi oraz umieć opracowywać projekty jej przebudowy / GiK_U15 / T

GiKpzpur_U06 / Student potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii do realizacji zadania / GiK_U08, GiK_U15 / T

GiKpzpur_U07 / Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz w zakresie analizy ekonomicznej podejmowania działań inżynierskich / GiK_U02 / T

GiKpzpur_U08 / Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy oraz potrafi zaplanować ulepszenie istniejących rozwiązań technicznych / GiK_U15 / T

GiKpzpur_U09 / Student potrafi uwzględniając aspekty pozatechniczne, zaprojektować system urządzeń lub obiekt, oraz realizować ten projekt używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia / GiK_U11, GiK_U12, GiK_U15 / T

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:

GiKpzpur_KS01 / podejmowania decyzji i oceniania poza technicznych skutków działalności inżynierskiej / GiK_K03 / T

GiKpzpur_KS02 / rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu / GiK_K01 / T

GiKpzpur_KS03 / kreślenia priorytetów służących realizacji celu oraz działalności w sposób przedsiębiorczy / GiK_K01 / T

GiKpzpur_KS04 / myślenia i działania w sposób kreatywny / GiK_K02 / T

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu semestralnego (OGÓLNA KONCEPCJA ROZWOJU SOŁECTWA):

1) Analiza stanu istniejącego sołectwa, obejmująca: charakterystykę ogólną obszaru opracowania; analizę ustaleń opracowań gminnych dla opracowywanego obszaru; wyniki inwentaryzacji terenowej.

2) Koncepcja ogólna urządzenia przestrzeni sołectwa, obejmująca określenie: wiodącej funkcji obszaru i stref funkcjonalno-przestrzennych obszaru; potrzeb w zakresie modernizacji sieci dróg oraz rowów i przepustów; terenów do regulacji stosunków wodnych w glebie (drenarka); potrzeb w zakresie scalania gruntów; propozycje zabiegów przeciwerozyjnych; potrzeb w zakresie odnowy i rozwoju wsi oraz kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska; lokalizacji proponowanych zalesień oraz kształtowanie granicy rolno-leśnej.

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Aneta Dacko, Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Aneta Dacko, Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Aneta Dacko, Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)