Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe z Geodezji II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.4s.TEG.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z Geodezji II
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pomiar tachimetryczny terenu o urozmaiconej rzeźbie o pow. ok. 5ha, z wykorzystaniem instrumentów Total-Station.

Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej. Sporządzenie operatu pomiarowo-obliczeniowego. Prace kameralne wykonywane są metodami tradycyjnymi i komputerowymi

Pełny opis:

1. Zebranie informacyjne (obecność obowiązkowa) - podział na sekcje pomiarowe, przydzielenie terenu pomiaru, informacje o wymaganiach i kryteriach zaliczenia.

2. Założenie osnowy pomiarowej dla pomiaru tachimetrycznego (sieć stanowisk tachimetrycznych).

3. Pomiar sytuacyjny (metoda sieci poligonowych) oraz wysokościowy (niwelacja geometryczna) osnowy tachimetrycznej z nawiązaniem do punktów osnowy szczegółowej.

4. Obliczenie osnowy pomiarowej: poziomej i wysokościowej.

5. Pomiar tachimetryczny z poszczególnych stanowisk - szkice polowe dzienniki pomiarowe, rejestracja elektroniczna w pamięci instrumentu.

6. Obliczenie dzienników tachimetrycznych, obliczenia w programach komputerowych, uzyskanie współrzędnych xy oraz wysokości H każdej pikiety.

7. Przygotowanie podkładu mapowego, naniesienie osnowy i pikiet według ustalonej skali - technologia tradycyjna i komputerowa.

8. Wykreślenie sytuacji na mapie.

9. Interpolacja warstwic (w oparciu o dzienniki pomiarowe i szkice polowe) - metody tradycyjne i komputerowe.

10. Wykreślenie warstwic. Uzupełnienie odpowiednich opisów na mapie.

11. Zestawienie operatu: sprawozdanie techniczne, szkice polowe, formularze pomiarowe, wydruki komputerowe.

12. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1) Jagielski A. 2007. Geodezja II – wykłady. Wyd. Geodpis, Kraków.

2) Jagielski A. 2006. Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II . Wyd. Geodpis, Kraków.

3) Dodatkowo: Instrukcje geodezyjne (np. G-1, G-2, G-3, G-4, K-1), Wytyczne techniczne.

4) Aktualne akty prawne (ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz stosowne rozporządzenia ministerialne – zastępujące instrukcje i wytyczne).

Efekty uczenia się:

Student potrafi zaplanować w zespole (sekcji pomiarowej) i wykonać pomiar tachimetryczny dużego obszarowo terenu.

Student potrafi przetworzyć uzyskane wyniki do postaci wykazu współrzędnych przestrzennych punktów terenowych.

Student potrafi wykonać mapę sytuacyjno-wysokościową.

Student zna przeznaczenie operatu pomiarowego oraz poszczególne jego składniki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena operatu pomiarowo-obliczeniowego pod względem kompletności, jakości wykonania oraz zgodności z przepisami technicznymi.

Ocena mapy sytuacyjno-wysokościowej pod względem kompletności, jakości wykonania, zgodności z przepisami technicznymi oraz zgodności ze stanem faktycznym w terenie.

Sprawdzenie podstawowych umiejętności praktycznych (czynności pomiarowe) - warunek konieczny zaliczenia, bez oceny.

Zaliczenie grupowe ćwiczeń według sekcji pomiarowych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)