Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.4s.RZEKA.NI.IISZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z aktualnym poziomem wiedzy naukowej i inżynierskiej w dzie-dzinie hydrauliki i hydrodynamiki w projektowaniu urządzeń inżynierskich regulacji i ochrony przed powodzią z uwzględnieniem potrzeb zachowania i utrzymania funkcji korytarza ekologicznego koryta i doliny rzecznej oraz z praktycznymi metodami obli-czania przepustowości koryt rzecznych, metodami ich regulacji i parametrami hydrau-licznymi determinującymi koryto cieku, określaniem warunków dynamicznych w ru-chu wody, zagadnieniami transportu rumowiska wleczonego i unoszonego podczas przejścia wezbrania, wyznaczeniem przepływu korytotwórczego i jego znaczeniem dla stabilności dnia cieku.

Pełny opis:

Wykłady

Charakterystyka rzek. Podział biegu cieku. Szorstkość i opory przepływu w korytach naturalnych. Typy koryt rzecznych. Erozja boczna i wgłębna. Rodzaje ruchu wody w korytach otwartych. Równania opisujące ruch rumowiska w korytach rzecznych. Równania reżimu przepływu.

Rodzaje i systemy regulacji - regulacja rzek, deregulacja, rewitalizacja, regulacja bliska naturze. Projektowanie koryt stabilnych. Podłużny spadek regulacyjny. Projektowanie układu poziomego trasy regulacyjnej.

Hydrauliczne parametry oceny równowagi hydrodynamicznej koryta cieku. Wezbrania i powodzie. Miary zagrożenia powodziowego. Środki ochrony przed powodzią. Ochrona przeciwpowodziowa czynna i bierna. Powódź w przepisach prawa wodnego. Powódź jako klęska żywiołowa - zdarzenie nadzwyczajne.

Ćwiczenia

Obliczenia hydrologiczne. Obliczenia hydrauliczne w korycie rzecznym.

Obliczenia spadku rzeki przed i po wykonaniu korekcji stopniowej. Obliczenia zasięgu zalewu wód katastrofalnych.

Wykonanie rysunków technicznych.

Literatura:

1. Wołoszyn i inni, 1994. Regulacja rzek i potoków. Wrocław.

2. Bojarski A. i inni. 2005. Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Warszawa.

3. Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., 2000, Strefy zagrożenia powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banki Światowego we Wrocławiu, Druk “Profil” Wrocław, ISBN 83-914974-0-2, s. 248,

4. Bartnik W., Strużyński A. 1997, The influence of the hydraulic parameter on the beginning of bed load transport in mountain rivers obtained by means of the NISA program, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, 417-426.

5. Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J-F., 2001, Wyznaczanie stref zagrożenia przeciwpowodziowego, Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, ISBN 83-914974-1-0, s. 251,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie techniki z zakresu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń wodnych; w pogłębionym stopniu procesy determinujące przepływ wody w korytach otwartych i modelowanie zjawisk ekstremalnych.

Umiejętności

Potrafi ocenić wady i zalety przyjętego rozwiązania technicznego oraz identyfikować zagrożenia i ocenić ryzyko związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów, zwłaszcza hydrotechnicznych; identyfikować, oceniać i opisać oddziaływanie urządzeń wodnych na środowisko, w tym na warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne oraz oceniać wpływ tych urządzeń na warunki hydrauliczne przepływu wody w rzece.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do podejmowania ważnych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz ma świadomość istnienia skutków działalności człowieka w środowisku i związanego z tym ryzyka, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin w formie pisemnej (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3,0) - student odpowiada na 4 pytania. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Ćwiczenia

Zaliczenie w formie projektu (minimum 50% poprawnych treści w każdym punkcie projektu w celu uzyskania oceny 3.0). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Możliwe uczestnictwo w obozach naukowych sekcji Renaturyzacji Rzek i Dolin oraz Koła Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strużyński
Prowadzący grup: Mateusz Strutyński, Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strużyński
Prowadzący grup: Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strużyński
Prowadzący grup: Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strużyński
Prowadzący grup: Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)