Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.4s.GE2.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja II
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony w ramach 4 semestru studiów inżynierskich jest kontynuacją semestru 3. Tematyka przedmiotu dotyczy zagadnień projektowania szczegółowych osnów geodezyjnych (poziomych i wysokościowych), zastosowania metody niwelacji trygonometrycznej do realizacji zadań geodezyjnych oraz pomiarów tachimetrycznych. Student powinien poznać m.in.: etapy i sposób projektowania osnów geodezyjnych jak również zasady praktycznej realizacji projektu, sposoby wyznaczania różnicy wysokości metodą niwelacji trygonometrycznej oraz różne zastosowania tej metody, zasady wykonania pomiaru tachimetrycznego oraz wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Student powinien również posiąść umiejętność obsługi różnych typów tachimetrów elektronicznych pod kątem ich wykorzystania w tachimetrii.

Pełny opis:

Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

1) Projektowanie osnów geodezyjnych: Standardy techniczne dotyczące osnów; Podział osnów geodezyjnych ze względu na wymiar; Podział osnów ze względu na rolę i znaczenie; Metody wyznaczania osnowy poziomej; Metody wyznaczania osnowy wysokościowej; Układy współrzędnych obecnie obowiązujące w Polsce; Poziom odniesienia dla pomiarów wysokościowych; Zastosowanie szczegółowej osnowy poziomej III klasy; Etapy projektowania osnowy; Etapy realizacji projektu osnowy; Sposoby wykorzystania istniejących punktów; Cel wywiadu terenowego; Kryteria projektowania ciągów poligonowych (długości, ilość boków itp.); Elementy konstrukcyjne osnów wysokościowych; Sposoby stabilizacji znaków wysokościowych; Lokalizacja punktów osnów wysokościowych i poziomych.

2) Niwelacja trygonometryczna: Co to jest n. trygonometryczna, na czym polega, od czego bierze nazwę?; Przewyższenie: co to jest, jak się oblicza?; Kąt pionowy, błąd miejsca zera; Wyznaczenie wysokości obiektu (wys. względna, bezwzględna); Wcięcie przestrzenne; Trygonometryczne ciągi wysokościowe; Ciąg sytuacyjno-wysokościowy; Metoda 3 statywów (zalety); Kiedy stosuje się niwelację trygonometryczną zamiast niwelacji geometrycznej?

3) Tachimetria: Co to jest tachimetria, co oznacza nazwa, do czego się stosuje?; Tachimetr, rodzaje tachimetrów; Tachimetry optyczne kreskowe; Tachimetry diagramowe (ogólnie); Zasada pomiaru tachimetrycznego; Etapy pomiaru tachimetrycznego; Wysokość pikiety; Podobieństwo tachimetrii do niwelacji powierzchniowej, różnice; Skład zespołu tachimetrycznego; Zestaw sprzętu do tachimetrii; Szkic tachimetryczny, co zawiera?; Mapa rzeźby terenu; Nowoczesne technologie w tachimetrii.

4)Tachimetry elektroniczne: Tachimetr elektroniczny, total station; Podstawowe cechy t.elektronicznych; Elementy budowy t. elektronicznych (różniące je od tach. opt.); Rejestracja, pomiar odległości, transmisja danych; Reflektor zwrotny, pomiary bezlustrowe; Znane firmy produkujące tachimetry elektroniczne; Programy wspomagające w t.elektronicznych; Libela elektroniczna; Szablony wyświetlania.

5) Stabilizacja punktów osnów geodezyjnych (m.in. typy znaków);

6) Pomiarowe sieci modularne (geneza, istota, konstrukcja, zastosowanie, opracowanie numeryczne).

Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia:

1. Projektowanie poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej - prace kameralne.

2. Projektowanie wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej - prace kameralne.

3. Niwelacja trygonometryczna, wyznaczenie wysokości budynku - prace terenowe i kameralne.

4. Wcięcie przestrzenne - prace terenowe i kameralne.

5. Ciąg niwelacji trygonometrycznej "ze środka".

6. Ciąg sytuacyjno-wysokościowy (metoda trzech statywów) - prace terenowe i kameralne.

7. Tachimetry elektroniczne - obsługa.

8. Tachimetria – prace terenowe i kameralne.

Literatura:

1) Jagielski A. 2007. Geodezja II – wykłady. Wyd. Geodpis, Kraków.

2) Jagielski A. 2006. Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II . Wyd. Geodpis, Kraków.

3) Lazzarini T. i in. 1990. Geodezja. Geodezyjna osnowa szczegółowa. PPWK Warszawa.

4) Inne dostępne podręczniki geodezyjne obejmujące tematykę przedmiotu.

5) Dodatkowo: Instrukcje geodezyjne (np. G-1, G-2, G-3, G-4, K-1), Wytyczne techniczne.

6) Aktualne akty prawne (ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz stosowne rozporządzenia ministerialne – zastępujące instrukcje i wytyczne).

Efekty uczenia się:

Student potrafi zdefiniować poznane zagadnienia oraz metody ich realizacji (pomiary, obliczenia).

Student potrafi wskazać źródło potrzebnych informacji (np. standardy techniczne w formie instrukcji i wytycznych).

Student potrafi zaplanować oraz zrealizować zadanie geodezyjne (prace polowe oraz kameralne).

Student zna cel i przeznaczenie dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji zadania geodezyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdziany pisemne wiedzy oraz umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy (obliczenia geodezyjne);

2. Zaliczenia indywidualne sprawozdań z ćwiczeń praktycznych;

3. Oceny indywidualne z zaangażowania w czasie zajęć;

4. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen ze sprawdzianów, sprawozdań oraz zaangażowania;

5. Test pisemny z tematyki wykładów w sem. 4;

6. Egzamin ustny z zakresu semestrów 3 i 4.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)