Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Urządzenia wodno-melioracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.3s.UWM.SI.IGPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia wodno-melioracyjne
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o systemach melioracyjnych stosowanych w rolnictwie i ich roli w podwyższaniu produkcji roślinnej, ulepszaniu gleb, kształtowaniu i ochronie środowiska rolniczej przestrzenie produkcyjnej oraz przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania, wykonywania, nadzoru oraz utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych stosowanych na użytkach rolnych.

Pełny opis:

WYKŁADY 15 godz.

- Organizacja zajęć. Informacje ogólne o przedmiocie i formie zaliczenia.

- Pojęcie melioracji i urządzeń wodno-melioracyjnych. Podział urządzeń melioracji wodnych w zależności od ich funkcji i parametrów oraz w zależności od sposobu oddziaływania na środowisko (Ustawa Prawo Wodne)

- Rola urządzeń wodno-melioracyjnych we współczesnym rolnictwie i ochronie środowiska. Krótki rys historyczny melioracji wodnych

- Gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewni.

- Charakterystyka urządzeń melioracji wodnych odwadniających i nawadniających.

- Budowle i umocnienia na rowach melioracyjnych.

- Eksploatacja systemów melioracyjnych.

- Mała retencja wodna. Rodzaje i formy retencjonowania wody. Wykorzystanie urządzeń i budowli melioracyjnych do retencjonowania wody w zlewni.

ĆWICZENIA 30 godz.

- Omówienie zakresu projektu urządzeń melioracji wodnych w terenach rolniczych z wykorzystaniem rowów otwartych i sieci drenarskiej. Zasady opracowania sprawozdania technicznego. Projektowanie trasy rowu głównego.

- Obliczenie przepływów miarodajnych. Ustalenie głębokości rowu głównego (kryteria).

- Wykonanie profilu podłużnego w osi rowu głównego. Projektowanie niwelety dna rowu.

- Obliczenia hydrauliczne przekroju poprzecznego.

- Rysowanie przekroi poprzecznych i obliczenie objętości wykopu. Projekt umacniania rowu w oparciu o kryterium prędkości granicznej dla danego typu ubezpieczenia.

- Rozplanowanie przepustów na planie sytuacyjno-wysokościowym i profilu podłużnym rowu oraz obliczenie światła przepustu.

- Ustalenie układu sieci drenarskiej i budowli na zbieraczach. Ustalenie głębokości i rozstawy sączków na podstawie kryterium glebowo-rolniczego. Ustalenie średnicy rurociągów drenarskich.

- Projektowanie na planie sytuacyjno-wysokościowym sieci drenarskiej. Omówienie graficznych symboli stosowanych przy opracowaniu planów sytuacyjno-wysokościowych drenowania, profili podłużnych i poprzecznych.

Literatura:

1. Prochal P. 1986. Podstawy melioracji rolnych, t. I, PWRiL

2. Zakaszewski Cz. 1964. Melioracje rolne – odwadnianie, t. I, PWRiL.

3. Ziemnicki St. 1971. Melioracje rolne i elementy miernictwa, PWN.

4. Byczkowski A. 1991. Hydrologia, t. I, SGGW.

5. Grzyb H., Kocan T., Rytel Z. 1985. Melioracje. Wydanie III, PWRiL, W-wa,

6. Wanke A., Pabis S., Brandyk T. 1994. Ćwiczenia z melioracji rolnych - drenowanie. Wyd. SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

UWM_W1 w zaawansowanym stopniu fakty, pojęcia, metody i teorie, wyjaśniające złożone zależności, obiekty i zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, takich jak matematyka, fizyka, geografia, technologia informacyjna, biologia, chemia niezbędnych do zrozumienia zagadnień z szeroko pojętej dyscypliny inżynierii lądowej i transportu ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury wodno-melioracyjnej.

UWM_W2 podstawowe pojęcia i prawa z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych oraz podstawowe zasady kształtowania środowiska.

UWM_W3 metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich niezbędnych do rozwiązywania problemów gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury wodno-melioracyjnej.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

UWM_U1 wykorzystać posiadaną wiedzę dotyczącą gromadzenia informacji odnoszących się do istotnych procesów i zjawisk w zakresie gospodarki przestrzennej, w tym przygotować sprawozdanie techniczne z wykorzystaniem dostępnej literatury, baz danych i innych źródeł oraz elementarnej wiedzy teoretycznej w zakresie gospodarki przestrzennej.

UWM_U2 rozwiązywać złożone i nietypowe problemy związane z gospodarką przestrzenną, w tym rozwiązywać proste zadania inżynierskie i projektować urządzenia melioracji wodnych zgodnie z normami i wytycznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

UWM_K1 świadomej, krytycznej i odpowiedzialnej oceny posiadanej wiedzy związanej z rozwiązywaniem nietypowych problemów z zakresu melioracji wodnych wpływających na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Zaliczenie w formie sprawdzianu wiedzy (test jednokrotnego wyboru). Udział w ocenie końcowej modułu 40% < 51% - niedostateczny (2,0),

51-60% - dostateczny (3,0),

61-70% - dostateczny plus (3,5),

71-80% - dobry (4,0),

81-90% - dobry plus (4,5),

91-100% - bardzo dobry (5,0).

ĆWICZENIA

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z projektu składającego się z części opisowej, obliczeniowej i graficznej oraz udzielenia kilku odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wykonania projektu. Udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Wioletta Fudała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.