Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek wyrównawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.3s.RWR.SI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek wyrównawczy
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami teoretycznymi rachunku wyrównawczego według podanej przez Gaussa metody najmniejszych kwadratów, oraz z praktycznymi metodami wyrównania spostrzeżeń geodezyjnych z zastosowaniem rachunku macierzowego. Student potrafi zastosować metody wyrównania spostrzeżeń geodezyjnych w różnych działach geodezji i kartografii.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów:

Teoria błędów. Prawo przenoszenia się błędów. Metoda najmniejszych kwadratów.

Wyrównywanie spostrzeżeń bezpośrednich i pośrednich. Metody rozwiązywania równań normalnych. Zastosowanie rachunku macierzowego. Wyrównywanie sieci niwelacyjnych. Wyrównywanie spostrzeżeń zawarunkowanych.

Szereg Taylora. Doprowadzanie funkcji do postaci liniowej. Wyrównywanie sieci geodezyjnych: kątowych, kierunkowych, liniowych i niejednorodnych. Wyrównanie spostrzeżeń pośredniczących z warunkami na niewiadome i zawarunkowanych z niewiadomymi.Transformacja współrzędnych.

Analiza prawa przenoszenia się błędów dla wielkości zależnych z wyrównania spostrzeżeń pośrednich i zawarunkowanych.

Zakres tematyczny ćwiczeń projektowych:

Prawo przenoszenia się błędów. Wyrównywanie spostrzeżeń bezpośrednich - punkt węzłowy.

Wyrównywanie spostrzeżeń pośrednich jednakowo i niejednakowo dokładnych. Zastosowanie rachunku macierzowego. Wyrównywanie sieci niwelacyjnych. Wyrównywanie spostrzeżeń zawarunkowanych.

Szereg Taylora. Doprowadzanie funkcji do postaci liniowej.

Wyrównywanie sieci geodezyjnych: kątowych, kierunkowych, liniowych i niejednorodnych.

Transformacja współrzędnych według metody najmniejszych kwadratów.

Literatura:

Podstawowa:

1. Andrzej Borowiecki, Rachunek wyrównawczy, Zagadnienia wybrane

2. Tadeusz Gargula, Rachunek wyrównawczy, Przykłady opracowania ćwiczeń

Uzupełniająca:

1. Gerhard Navratil, Politechnika Wiedeńska, Wiedeń, Austria

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- materiał z zakresu matematyki i statystyki przydatny do formułowania i rozwiązywania zadań z rachunku wyrównawczego,

- ogólne zagadnienia z zakresu geodezji, zna podstawowe metody i techniki geodezyjne stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich,

- typowe technologie inżynierskie oraz ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w dziedzinie obliczeń i przetwarzania danych geodezyjnych.

Student potrafi:

- posługiwać się technikami i metodami obliczeniowymi właściwymi dla rachunku wyrównawczego,

- interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,

- dokonać identyfikacji i scharakteryzować typowe zadania z rachunku wyrównawczego.

Student jest gotów do:

- świadomej i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej i ponoszenia związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

- uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0; (udział w ocenie końcowej 50%).

Ćwiczenia projektowe:

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0), zaliczenie sprawdzianów pisemnych (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); (udział w ocenie końcowej 50%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pelagia Gawronek
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula, Pelagia Gawronek, Paweł Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula, Paweł Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pelagia Gawronek
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula, Pelagia Gawronek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)