Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.3s.KRT.SI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z odwzorowaniami kartograficznymi oraz ich właściwościami, układami współrzędnych, procesem tworzenia map (kartowanie), a także efektami zastosowania technologii cyfrowej w pracach kartograficznych (mapy interaktywne, globusy wirtualne, atlasy multimedialne). Podczas zajęć studenci mają możliwość pozyskania umiejętności praktycznych w: ocenie jakości materiałów kartograficznych do prac geodezyjnych, pomiarów na mapach zasadniczych, ewidencyjnych i topograficznych, rozwiązywaniu zagadnień matematycznych na kuli oraz elipsoidzie, obliczaniu współrzędnych prostokątnych punktów węzłowych siatki kartograficznej dla różnych odwzorowań, a także poznania sposobów prezentacji treści kartograficznej (mapy tematyczne).

Pełny opis:

WYKŁADY:

Rola kartografii w ujęciu chronologicznym. Kartografia a GIS.

Mapa - definicja, rodzaje i cechy, kryteria dokładnościowe map. Jednostki miar długości, kąta i powierzchni. Skala, podziałka. Skurcz mapy.

Trygonometria sferyczna. Wzory cosinusowe, sinusowe, pole powierzchni trójkąta sferycznego. Nadmiar sferyczny. Układy współrzędnych na kuli.

Teoria zniekształceń Tissota. Rodzaje i właściwości odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania płaszczyznowe. Odwzorowania gnomoniczne, stereograficzne,ortograficzne. Nieperspektywiczne odwzorowania płaszczyznowe.

Odwzorowania walcowe. Odwzorowania Mercatora, Lamberta, Cassiniego-Soldnera

Odzorowania stożkowe. Odwzorowania Lamberta-Gaussa, wiernopolowe Lamberta, Albersa, Ptolemeusza, Delisle’a i Tissota, pseudostożkowe.

Kartografia elipsoidy obrotowej, Odwzorowania i układy współrzędnych w Polsce.

Kartografia tematyczna. Redakcja i opracowanie map tematycznych. Metody reprezentacji treści na mapach.j. Kartogramy i kartodiagramy.

Współczesne oblicza kartografii. Atlasy multimedialne, mapy interaktywne, globusy wirtualne.

ĆWICZENIA:

Zadania praktyczne z zakresu przeliczania skal liniowych i powierzchniowych. Budowa podziałki prostej i transwersalnej. Kartowanie punktów na mapę. Obliczenie pola powierzchni kompleksu działek na mapie ewidencyjnej sposobem graficznym. Analiza dokładności kartometrycznej mapy. Skurcz mapy. Wykonanie profilu podłużnego z mapy topograficznej.

Zastosowanie wzorów trygonometrii sferycznej do obliczeń miar trójkąta sferycznego.

Układy współrzędnych na kuli - zamiana współrzędnych geograficznych na azymutalne, sferyczne i prostokątne.

Rozwiązywanie zadań na elipsoidzie - Powierzchnia trapezu sferoidalnego.

Opracowanie mapy w odwzorowaniu płaszczyznowym, walcowym, stożkowym. Dopasowanie skali do formatu. Obliczenie współrzędnych punktów węzłowych. Generalizacja treści. Opis mapy. Obliczenie skal i zniekształceń odwzorowawczych.

Literatura:

1. Beata Medyńska- Gulij: „Kartografia i geowizualizacja”Wyd. PWN Warszawa 2011.

2. Lech Ratajski, „Metodyka kartografii społeczno – gospodarczej”, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa – Wrocław, 1989.

3. Kraak M., Ormeling F. – „Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

4. Janusz Tatarkowski: „Kartografia”, Wyd. WSR w Krakowie, Kraków 1968.

5. Antoni Łomnicki: „ Kartografia matematyczna”, PWN, Warszawa 1956.

6. Jerzy Wrona: „ Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997.

7. Jerzy Balcerzak, Jan Panasiuk: „ Wprowadzenie do kartografii matematycznej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

8. Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz: „ Kartografia tematyczna”, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

9. Feliks Gąsiewicz: „ Siatki na mapach – przegląd odwzorowań kartograficznych”, PPWK, Warszawa 1964.

10. Jacek Pasławski: „Wprowadzenie do kartografii i topografii”. Wyd. Nowa Era, Wrocław 2006

11. Inne dostępne podręczniki obejmujące tematykę przedmiotu.

Efekty uczenia się:

GiK1_W01

GiK1_W12

GiK1_U18

GiK1_U14

GiK1_U07, GiK1_U08

GiK1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia ćwiczeń i wpływ oceny z ćwiczeń za ocenę końcową:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0. Udział w ocenie końcowej 30%.

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0. Udział w ocenie końcowej 70%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mika
Prowadzący grup: Monika Mika, Monika Siejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: zagadnieniami dotyczącymi rodzajów map, przeliczeń skal liniowych i powierzchniowych, konstrukcji podziałek prostych i transwersalnych dla wybranych skal, oceną przydatności materiałów kartograficznych dla różnych rodzajów prac geodezyjnych (np. skurcz mapy w postaci analogowej), matematycznymi podstawami oraz narzędziami tworzenia map, współczesnymi i historycznymi technikami pomiarowymi stosowanymi w kartografii.

Student zapoznaje się z odwzorowaniami kartograficznymi oraz ich właściwościami, układami współrzędnych, procesem tworzenia map (kartowanie), a także efektami zastosowania technologii cyfrowej w pracach kartograficznych (mapy interaktywne, globusy wirtualne, atlasy multimedialne). Podczas zajęć studenci mają możliwość pozyskania umiejętności praktycznych w: ocenie jakości materiałów kartograficznych do prac geodezyjnych, pomiarów na mapach zasadniczych, ewidencyjnych i topograficznych, rozwiązywaniu zagadnień matematycznych na kuli oraz elipsoidzie, obliczaniu współrzędnych prostokątnych punktów węzłowych siatki kartograficznej dla różnych odwzorowań, a także poznania sposobów prezentacji treści kartograficznej (mapy tematyczne).

Pełny opis:

WYKŁADY:

Rola kartografii w ujęciu chronologicznym. Kartografia a GIS.

Mapa - definicja, rodzaje i cechy, kryteria dokładnościowe map. Jednostki miar długości, kąta i powierzchni. Skala, podziałka. Skurcz mapy.

Trygonometria sferyczna. Wzory cosinusowe, sinusowe, pole powierzchni trójkąta sferycznego. Nadmiar sferyczny. Układy współrzędnych na kuli.

Teoria zniekształceń Tissota. Rodzaje i właściwości odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania płaszczyznowe. Odwzorowania gnomoniczne, stereograficzne,ortograficzne. Nieperspektywiczne odwzorowania płaszczyznowe.

Odwzorowania walcowe. Odwzorowania Mercatora, Lamberta, Cassiniego-Soldnera

Odzorowania stożkowe. Odwzorowania Lamberta-Gaussa, wiernopolowe Lamberta, Albersa, Ptolemeusza, Delisle’a i Tissota, pseudostożkowe.

Kartografia elipsoidy obrotowej, Odwzorowania i układy współrzędnych w Polsce.

Kartografia tematyczna. Redakcja i opracowanie map tematycznych. Metody reprezentacji treści na mapach.

Współczesne oblicza kartografii. Atlasy multimedialne, mapy interaktywne, globusy wirtualne.

ĆWICZENIA:

Zadania praktyczne z zakresu przeliczania skal liniowych i powierzchniowych. Budowa podziałki prostej i transwersalnej. Kartowanie punktów na mapę. Obliczenie pola powierzchni kompleksu działek na mapie ewidencyjnej sposobem graficznym. Analiza dokładności kartometrycznej mapy. Skurcz mapy. Wykonanie profilu podłużnego z mapy topograficznej.

Zastosowanie wzorów trygonometrii sferycznej do obliczeń miar trójkąta sferycznego.

Układy współrzędnych na kuli - zamiana współrzędnych geograficznych na azymutalne, sferyczne i prostokątne.

Rozwiązywanie zadań na elipsoidzie - Powierzchnia trapezu sferoidalnego.

Opracowanie mapy w odwzorowaniu płaszczyznowym, walcowym, stożkowym. Dopasowanie skali do formatu. Obliczenie współrzędnych punktów węzłowych. Generalizacja treści. Opis mapy. Obliczenie skal i zniekształceń odwzorowawczych.

Opracowanie mapy tematycznej. Kartogramy i kartodiagramy.

Literatura:

1. Beata Medyńska- Gulij: „Kartografia i geowizualizacja”Wyd. PWN Warszawa 2011.

2. Lech Ratajski, „Metodyka kartografii społeczno – gospodarczej”, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa – Wrocław, 1989.

3. Kraak M., Ormeling F. – „Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

4. Janusz Tatarkowski: „Kartografia”, Wyd. WSR w Krakowie, Kraków 1968.

5. Antoni Łomnicki: „ Kartografia matematyczna”, PWN, Warszawa 1956.

6. Jerzy Wrona: „ Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997.

7. Jerzy Balcerzak, Jan Panasiuk: „ Wprowadzenie do kartografii matematycznej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

8. Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz: „ Kartografia tematyczna”, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

9. Feliks Gąsiewicz: „ Siatki na mapach – przegląd odwzorowań kartograficznych”, PPWK, Warszawa 1964.

10. Jacek Pasławski: „Wprowadzenie do kartografii i topografii”. Wyd. Nowa Era, Wrocław 2006

11. Inne dostępne podręczniki obejmujące tematykę przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kotlarz, Monika Mika
Prowadzący grup: Paweł Kotlarz, Monika Mika, Monika Siejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z odwzorowaniami kartograficznymi oraz ich właściwościami, układami współrzędnych, procesem tworzenia map (kartowanie), a także efektami zastosowania technologii cyfrowej w pracach kartograficznych (mapy interaktywne, globusy wirtualne, atlasy multimedialne). Podczas zajęć studenci mają możliwość pozyskania umiejętności praktycznych w: ocenie jakości materiałów kartograficznych do prac geodezyjnych, pomiarów na mapach zasadniczych, ewidencyjnych i topograficznych, rozwiązywaniu zagadnień matematycznych na kuli oraz elipsoidzie, obliczaniu współrzędnych prostokątnych punktów węzłowych siatki kartograficznej dla różnych odwzorowań, a także poznania sposobów prezentacji treści kartograficznej (mapy tematyczne).

Pełny opis:

WYKŁADY:

Rola kartografii w ujęciu chronologicznym. Kartografia a GIS.

Mapa - definicja, rodzaje i cechy, kryteria dokładnościowe map. Jednostki miar długości, kąta i powierzchni. Skala, podziałka. Skurcz mapy.

Trygonometria sferyczna. Wzory cosinusowe, sinusowe, pole powierzchni trójkąta sferycznego. Nadmiar sferyczny. Układy współrzędnych na kuli.

Teoria zniekształceń Tissota. Rodzaje i właściwości odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania płaszczyznowe. Odwzorowania gnomoniczne, stereograficzne,ortograficzne. Nieperspektywiczne odwzorowania płaszczyznowe.

Odwzorowania walcowe. Odwzorowania Mercatora, Lamberta, Cassiniego-Soldnera

Odzorowania stożkowe. Odwzorowania Lamberta-Gaussa, wiernopolowe Lamberta, Albersa, Ptolemeusza, Delisle’a i Tissota, pseudostożkowe.

Kartografia elipsoidy obrotowej, Odwzorowania i układy współrzędnych w Polsce.

Kartografia tematyczna. Redakcja i opracowanie map tematycznych. Metody reprezentacji treści na mapach.j. Kartogramy i kartodiagramy.

Współczesne oblicza kartografii. Atlasy multimedialne, mapy interaktywne, globusy wirtualne.

ĆWICZENIA:

Zadania praktyczne z zakresu przeliczania skal liniowych i powierzchniowych. Budowa podziałki prostej i transwersalnej. Kartowanie punktów na mapę. Obliczenie pola powierzchni kompleksu działek na mapie ewidencyjnej sposobem graficznym. Analiza dokładności kartometrycznej mapy. Skurcz mapy. Wykonanie profilu podłużnego z mapy topograficznej.

Zastosowanie wzorów trygonometrii sferycznej do obliczeń miar trójkąta sferycznego.

Układy współrzędnych na kuli - zamiana współrzędnych geograficznych na azymutalne, sferyczne i prostokątne.

Rozwiązywanie zadań na elipsoidzie - Powierzchnia trapezu sferoidalnego.

Opracowanie mapy w odwzorowaniu płaszczyznowym, walcowym, stożkowym. Dopasowanie skali do formatu. Obliczenie współrzędnych punktów węzłowych. Generalizacja treści. Opis mapy. Obliczenie skal i zniekształceń odwzorowawczych.

Literatura:

1. Beata Medyńska- Gulij: „Kartografia i geowizualizacja”Wyd. PWN Warszawa 2011.

2. Lech Ratajski, „Metodyka kartografii społeczno – gospodarczej”, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa – Wrocław, 1989.

3. Kraak M., Ormeling F. – „Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

4. Janusz Tatarkowski: „Kartografia”, Wyd. WSR w Krakowie, Kraków 1968.

5. Antoni Łomnicki: „ Kartografia matematyczna”, PWN, Warszawa 1956.

6. Jerzy Wrona: „ Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997.

7. Jerzy Balcerzak, Jan Panasiuk: „ Wprowadzenie do kartografii matematycznej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

8. Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz: „ Kartografia tematyczna”, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

9. Feliks Gąsiewicz: „ Siatki na mapach – przegląd odwzorowań kartograficznych”, PPWK, Warszawa 1964.

10. Jacek Pasławski: „Wprowadzenie do kartografii i topografii”. Wyd. Nowa Era, Wrocław 2006

11. Inne dostępne podręczniki obejmujące tematykę przedmiotu.

Uwagi:

Warunek zaliczenia ćwiczeń i wpływ oceny z ćwiczeń za ocenę końcową:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0. Udział w ocenie końcowej 30%.

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0. Udział w ocenie końcowej 70%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mika
Prowadzący grup: Monika Mika, Monika Siejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z odwzorowaniami kartograficznymi oraz ich właściwościami, układami współrzędnych, procesem tworzenia map (kartowanie), a także efektami zastosowania technologii cyfrowej w pracach kartograficznych (mapy interaktywne, globusy wirtualne, atlasy multimedialne). Podczas zajęć studenci mają możliwość pozyskania umiejętności praktycznych w: ocenie jakości materiałów kartograficznych do prac geodezyjnych, pomiarów na mapach zasadniczych, ewidencyjnych i topograficznych, rozwiązywaniu zagadnień matematycznych na kuli oraz elipsoidzie, obliczaniu współrzędnych prostokątnych punktów węzłowych siatki kartograficznej dla różnych odwzorowań, a także poznania sposobów prezentacji treści kartograficznej (mapy tematyczne).

Pełny opis:

WYKŁADY:

Rola kartografii w ujęciu chronologicznym. Kartografia a GIS.

Mapa - definicja, rodzaje i cechy, kryteria dokładnościowe map. Jednostki miar długości, kąta i powierzchni. Skala, podziałka. Skurcz mapy.

Trygonometria sferyczna. Wzory cosinusowe, sinusowe, pole powierzchni trójkąta sferycznego. Nadmiar sferyczny. Układy współrzędnych na kuli.

Teoria zniekształceń Tissota. Rodzaje i właściwości odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania płaszczyznowe. Odwzorowania gnomoniczne, stereograficzne,ortograficzne. Nieperspektywiczne odwzorowania płaszczyznowe.

Odwzorowania walcowe. Odwzorowania Mercatora, Lamberta, Cassiniego-Soldnera

Odzorowania stożkowe. Odwzorowania Lamberta-Gaussa, wiernopolowe Lamberta, Albersa, Ptolemeusza, Delisle’a i Tissota, pseudostożkowe.

Kartografia elipsoidy obrotowej, Odwzorowania i układy współrzędnych w Polsce.

Kartografia tematyczna. Redakcja i opracowanie map tematycznych. Metody reprezentacji treści na mapach.j. Kartogramy i kartodiagramy.

Współczesne oblicza kartografii. Atlasy multimedialne, mapy interaktywne, globusy wirtualne.

ĆWICZENIA:

Zadania praktyczne z zakresu przeliczania skal liniowych i powierzchniowych. Budowa podziałki prostej i transwersalnej. Kartowanie punktów na mapę. Obliczenie pola powierzchni kompleksu działek na mapie ewidencyjnej sposobem graficznym. Analiza dokładności kartometrycznej mapy. Skurcz mapy. Wykonanie profilu podłużnego z mapy topograficznej.

Zastosowanie wzorów trygonometrii sferycznej do obliczeń miar trójkąta sferycznego.

Układy współrzędnych na kuli - zamiana współrzędnych geograficznych na azymutalne, sferyczne i prostokątne.

Rozwiązywanie zadań na elipsoidzie - Powierzchnia trapezu sferoidalnego.

Opracowanie mapy w odwzorowaniu płaszczyznowym, walcowym, stożkowym. Dopasowanie skali do formatu. Obliczenie współrzędnych punktów węzłowych. Generalizacja treści. Opis mapy. Obliczenie skal i zniekształceń odwzorowawczych.

Literatura:

1. Beata Medyńska- Gulij: „Kartografia i geowizualizacja”Wyd. PWN Warszawa 2011.

2. Lech Ratajski, „Metodyka kartografii społeczno – gospodarczej”, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa – Wrocław, 1989.

3. Kraak M., Ormeling F. – „Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

4. Janusz Tatarkowski: „Kartografia”, Wyd. WSR w Krakowie, Kraków 1968.

5. Antoni Łomnicki: „ Kartografia matematyczna”, PWN, Warszawa 1956.

6. Jerzy Wrona: „ Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997.

7. Jerzy Balcerzak, Jan Panasiuk: „ Wprowadzenie do kartografii matematycznej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

8. Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz: „ Kartografia tematyczna”, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

9. Feliks Gąsiewicz: „ Siatki na mapach – przegląd odwzorowań kartograficznych”, PPWK, Warszawa 1964.

10. Jacek Pasławski: „Wprowadzenie do kartografii i topografii”. Wyd. Nowa Era, Wrocław 2006

11. Inne dostępne podręczniki obejmujące tematykę przedmiotu.

Uwagi:

Warunek zaliczenia ćwiczeń i wpływ oceny z ćwiczeń za ocenę końcową:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0. Udział w ocenie końcowej 30%.

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0. Udział w ocenie końcowej 70%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)