Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny i planistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.RTP.SI.IGPRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny i planistyczny
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i wykonywaniem rysunków odręcznych z natury i z wyobraźni, elementami techniki graficznej stosowanej w rysunku planistycznym oraz nabyciem umiejętności (w oparciu o podstawy teoretyczne) wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych i planów - projektowania graficznego z informacjami opisowymi.

Pełny opis:

wykłady - grupy tematyczne

1.Organizacja i warunki zaliczenia przedmiotu. Zasady wykonywania rysunków. Podstawowe konstrukcje geometryczne w projektowaniu. Konstrukcje podstawowe połączenia łukami kołowymi, wykorzystanie innych krzywych - krzywa koszowa i klotoida w projektowaniu. Konstrukcje połączenia łukami kołowymi – trasowanie w rysunku planistycznym. Przykład trasowania – ścieżka rowerowa na placu zabaw przebiegu osi w oparciu o osnowę i konstrukcje połączeń łukami.

2. Zasady budowania obiektów graficznych, operowania atrybutami obiektów, scalania elementów projektowania graficznego z informacjami opisowymi.

3. Wykorzystanie rzutów aksonometrycznych w projektowaniu na przykładzie prostego układu elementów w dimetrii prostokątnej - elementy zgodne z osiami.

4. Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej - interpolacja warstwic wyznaczanie rzędnych punktów. Omówienie odwzorowania i projektowania geometrycznego wybranej budowli wodno-melioracyjnej – spadki skarp, osi drogi, rowów, granice robót ziemnych, przekroje podłużne i poprzeczne.

5. Rzuty Monge’a w projektowaniu – normowy układ dwóch i więcej rzutni. Widoki kłady przekroje, wymiarowanie, opis techniczny. Widoki kłady przekroje, wymiarowanie, opis techniczny w rysunku architektoniczno-budowlanym.

6. Perspektywa stosowana w przedstawianiu i pomiarze budowli - odwrócenie.

ćwiczenia - grupy tematyczne

1. Zasady wykonywania oraz oznaczenia na rysunkach maszynowych i budowlanych. Zasady wymiarowania. Plany urbanistyczne i urządzanie terenów – zasady wykonywania i przykłady. Konstrukcje geometryczne połączeń łukami stycznymi przy trasowaniu, omówienie arkusza do wykonania w domu.

2. Praktyczne wytyczne do budowania obiektów graficznych, powtarzania, modyfikacji poprzez obrót i odbicie obiektów.

3. Zastosowanie rzutów aksonometrycznych w praktyce inżynierskiej. Rysunki przykładowe w aksonometrii (dimetria ukośna i izometria). Omówienie i wykonanie na sali projektu geometrycznego np. krzyża św. Andrzeja (dimetria ukośna).

4. Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej. Omówienie i wykonanie projektu geometrycznego przykładowej budowli wodno-melioracyjnej (plan sytuacyjno-wysokościowy i przekroje).

5. Wykonanie na ćwiczeniach układu rzutów - widoki ewentualnie z przekrojami obiektu oraz jego wymiarowanie (arkusz sprawdzający). Projekt domku jednorodzinnego – wykonanie na ćwiczeniach rzutu parteru domu oraz rzutu aksonometrycznego budynku i omówienie oraz wykonanie widoków elewacji do skończenia w domu.

6. Zastosowanie rzutów środkowych - perspektywa urbanistyczna. Odwrócenie perspektywy układu brył (wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego).

7. Rysunek perspektywiczny i panoramiczny – zasady wykonywania panoramy cylindrycznej. Rysunek odręczny z wyobraźni i z natury.

8. Zespołowa analiza projektów geometrycznych przykładowej budowli wodno-melioracyjnej (plan sytuacyjno-wysokościowy i przekroje).

Literatura:

podstawowa

1. Skowroński W., Miśniakiewicz E.: Rysunek techniczny, budowlany. Arkady. 2004

2. Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Normy rysunku technicznego budowlanego.

4. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1980.

uzupełniająca

1. Pałasiński Zbigniew: Zasady perspektywy. Wydaw. PK Kraków (różne wyd- skrypt).

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

RTI_W1 techniki i materiały kreślarskie stosowne do wykonania rysunku; "GP1_W07

" TL

RTI_W2 "oznaczenia i sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem stosowanych w praktyce inżynierskiej.

" "GP1_W07

" TL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

RTI_U1 budować obiekty graficzne, powtarzać, modyfikować obiekty poprzez obrót i odbicie; GP1_U02 TL, SG

RTI_U2 wykonywać rysunki stosowane w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, w oparciu o podbudowę geometryczną rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej; GP1_U03 TL

RTI_U3 wykonywać dokumentację projektową z punktu widzenia geometrycznego i w oparciu o normy rysunkowe, w tym plany sytuacyjne i przekroje. GP1_U03 TL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

RTI_K1 bycia koleżeńskim, pomocnym, lojalnym i odpowiedzialnym współtwórcą powierzonych zadań. GP1_K01 TL

Metody i kryteria oceniania:

wykłady

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% punktów za rowiązane zadania wymagane jest do uzyskania oceny 3.0, a za każde dodatkowe 8% 1/2 stopnia wyżej, aż do 5,0. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

ćwiczenia

Średnia ocen za zaliczenie sprawdzianów (na ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% pkt. prawidłowych rozwiązań za zadane zadania, a za każde dodatkowe 8% 1/2 stopnia wyżej, aż do 5,0) oraz średnia ocen projektów i arkuszy rysunkowych (jako średnia arytmetyczna) to ocena z zaliczenia ćwiczeń. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)