Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauk o Ziemi i hydrogeologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.PNOZH.SI.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauk o Ziemi i hydrogeologia
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami geologii obejmują-cymi w szczególności zagadnienia związane z: geologią dynamiczną, mineralogią, petrografią, stratygrafią i tektoniką oraz z podstawowymi wiadomościami związanymi z hydrogeologią i hydrogeochemią.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Podstawowe wiadomości z mineralogii (minerały skałotwórcze) oraz geologii dynamicznej (procesy skałotwórcze).

Budowa geologiczna Ziemi. Zarys budowy geologicznej Polski na tle Europy, ze szczególnym uwzględnieniem budowy geologicznej Polski południowej.

Tektonika i stratygrafia skał. Podstawy petrografii (rodzaje i podział skał, podstawowe cechy rozpoznawcze skał).

Woda w przyrodzie i jej rola, definicja dziedziny i geneza wód podziemnych (podział genetyczny), charakterystyka i podział hydrogeologiczny wód podziemnych.

Woda w strefie saturacji, własności hydrogeologiczne skał (zawartość pustek skalnych – pory, szczeliny i kawerny krasowe, przepuszczalność hydrauliczna, odsączalność i wodochłonność, współczynniki porowatości, odsączalności i wodochłonności).

Własności fizyczne i organoleptyczne oraz skład chemiczny i bakteriologiczny wód podziemnych. Podstawy ochrony wód podziemnych.

Zasoby wód podziemnych (definicje, rodzaje i sposób obliczania), wody podziemne w różnych formach morfologicznych i strukturach geologicznych. Podstawowe wiadomości z krenologii – nauki o źródłach, rodzaje i reżim źródeł.

Kartografia geologiczna i hydrogeologiczna, rodzaje map hydrogeologicznych, profili i przekrojów hydrogeologicznych.

ĆWICZENIA:

Rozpoznawanie ważniejszych minerałów i skał magmowych (głębinowych i wylewnych), osadowych

i metamorficznych.

Wykonanie analizy granulometrycznej (sitowej) próbki skał oraz wykreślenie wykresu uziarnienia.

Obliczanie współczynników filtracji wzorami empirycznymi.

Wyznaczenie współczynnika filtracji metodą laboratoryjną, aparatem Wiłuna.

Kreślenie mapy hydroizohips oraz wyznaczanie podstawowych parametrów hydrogeologicznych na podstawie siatki hydrodynamicznej.

Rozpoznawanie występujących na terenie Krakowa wychodni i odkrywek skał na przykładzie m.in. kamieniołomu Zakrzówek oraz Bonarka.

Praca z różnymi mapami geologicznymi i hydrogeologicznymi, umiejętność korzystania z map geologicznych i hydrogeologicznych przy projektowaniu i ochronie środowiska.

Opracowanie analizy chemicznej wody.

Literatura:

Podstawowa:

1. Książkiewicz M., 1982, Geologia dynamiczna. Wyd. Geol. Warszawa

2. Macioszczyk A., 2006, Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Nauk. PWN

3. Paczyński B., Sadurski A., (red.), 2007.Hydrogeologia regionalna Polski. Wody słodkie. tom 1, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. tom 2.

Uzupełniająca:

1. Praca zbiorowa pod redakcją Plewy M. 1998, Geologia inżynierska i hydrogeologia. Cz.. III. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

2. Praca zbiorowa. 2002, Słownik hydrogeologiczny. Państw. Inst. Geol.

3. Wacławski M. 1999, Geologia inżynierska i hydrogeologia Cz. II. Hydrogeologia. Politechnika Krakowska

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

- rodzaje procesów skałotwórczych i skał oraz minerałów, typy i rodzaje wód podziemnych, ich podział i klasyfikację. Zna i rozumie właściwości hydrogeologiczne skał, rodzaje zasobów oraz parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wód podziemnych, a także schemat organizacji służby geologicznej w Polsce;

- sposoby obliczania przepływów w obrębie warstwy wodonośnej, wielkości dopływów do studni (zasobów) i obniżenia zwierciadła wody w obrębie leja depresyjnego (stosowania prawa Darcy) oraz metod ustalania i obliczania współczynnika filtracji.

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

- określać podstawowe parametry hydrauliczne wód podziemnych oraz potrafi zanalizować jakość wód podziemnych;

- rozróżniać różne rodzaje skał i wód oraz źródeł, wykorzystywać potrzebne informacje dotyczące reżimu hydrogeologicznego wód i źródeł oraz oceniać stan środowiska wód podziemnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- uczenia się przez całe życie oraz wykazywania aktywnej postawy wobec problemów występowania wód podziemnych oraz kształtowania ich zasobów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie testu jedno/wielo-krotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie pisemnego sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru i/lub pytania otwarte), na ocenę pozytywną należy udzielić, co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Zaliczenie wszystkich projektów wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń, które muszą być ocenione na co najmniej 3,0. Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych jest średnią ze wszystkich uzyskanych ocen. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
Prowadzący grup: Agnieszka Operacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
Prowadzący grup: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
Prowadzący grup: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
Prowadzący grup: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)