Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.GTR.SM.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot w trakcie dwóch semestrów przybliża teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji projektów scalenia gruntów, rozpoczynając od prac studialnych aż po utworzenie ostatecznej dokumentacji projektowej w formie zbliżonej do rzeczywistych projektów tego typu.

Pełny opis:

Systemowe, organizacyjne oraz prawne aspekty realizacji prac urządzeniowo-rolnych.

Zasady programowania prac urządzeniowo-rolnych. Finansowanie prac urządzeniowo-rolnych

Rodzaje opracowań studialnych związanych z realizacja prac urządzeniowo-rolnych.

Procedura realizacji projektów scaleniowych finansowanych ze środków unijnych, wszczynanych na wniosek oraz scaleń infrastrukturalnych wszczynanych z urzędu.

Ocena oddziaływania projektu scalenia gruntów na środowisko - studium środowiskowe, karta informacyjna przedsięwzięcia scalenie gruntów.

Techniczne i prawne uwarunkowanie realizacji kompleksowych założeń do projektu scalenia gruntów (zawierających elementy z zakresu odnowy wsi, rozwoju turystyki i rekreacji, gospodarki rolniczymi zasobami wodnymi oraz kształtowania i ochrony krajobrazu) oraz szczegółowa charakterystyka jego zawartości.

Charakterystyka wstępnych prac geodezyjnych mających na celu przygotowanie materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania scaleniowego.

Realizacja procesu scalenia i wymiany gruntów - aspekty geodezyjno-prawne oraz techniczne na przykładzie kolejnych etapów scalenia gruntów.

Zagospodarowanie poscaleniowe. Wybrane aspekty oceny efektów prac scaleniowych

Literatura:

Hopfer A., Urban M., 1975, Geodezyjne urządzanie terenów rolnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Wrocław.

Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A. 2007. Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie I, Warszawa

Wierzchowski M. W. 2007. Przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów. Kompendium wiedzy - poradnik dla liderów wspólnot samorządowych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Hopfer A., Urban M., 1975, Geodezyjne urządzanie terenów rolnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Wrocław.

Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A. 2007. Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie I, Warszawa

Wierzchowski M. W. 2007. Przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów. Kompendium wiedzy - poradnik dla liderów wspólnot samorządowych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Efekty uczenia się:

GTR_W1 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu geodezji, katastru nieruchomości, geodezji rolnej, prawa rzeczowego i spadkowego przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz kierunków powiązanych.

GTR_W2 Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną i szczegółową obejmującą zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów.

GTR_W3 Student ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów o pokrewnych dyscyplin naukowych.

GTR_W4 Student zna i wykorzystuje podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów.

GTR_W5 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.

GTR_W6 Student ma podstawową wiedze dotyczącą zarządzania projektem.

Metody i kryteria oceniania:

sem1: zaliczenie projektu (założeń do projektu scalenia) na ocenę. Spełnienie podstawowych wymogów stawianych realizowanemu projektowi warunkiem uzyskania oceny 3.0; sem 2: zaliczenie projektu (szczegółowego projektu scalenia) na ocenę. Spełnienie podstawowych wymogów stawianych realizowanemu projektowi warunkiem uzyskania oceny 3.0

Praktyki zawodowe:

studenci odbywają krótką praktykę terenową poprzedzającą pierwszy semestr zajęć z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Janus
Prowadzący grup: Jarosław Janus, Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Janus
Prowadzący grup: Jarosław Janus, Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Janus
Prowadzący grup: Jarosław Janus, Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)