Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.WRL.SM.IGKGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystycznymi dla nieruchomości rolnych i leśnych podejściami, metodami i technikami stosowanymi przy określaniu ich wartości.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości rolnych, źródła informacji, rozpoznanie rynku lokalnego.

Podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości rolnych.

Podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości leśnych, normy branżowe, źródła informacji

Procedury stosowane w wycenie nieruchomości leśnych

Bank danych o nieruchomościach. Informacje o cenach nieruchomości. Współczynnik zmiany ceny ze względu na upływ czasu. Ustalenie dla rynku lokalnego cech i ich wag.

Wycena gruntu rolnego w podejściu porównawczym, metodą porównania parami.

Wycena gruntu rolnego w podejściu porównawczym, metodą skorygowanej ceny średniej.

Wycena gruntu rolnego w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną - techniką kapitalizacji prostej.

Wycena gruntu rolnego w podejściu mieszanym, metodą wskaźników szacunkowych gruntów.

Kosztowo-dochodowa metoda wyceny wartości odszkodowań za utracone rośliny sadownicze.

Określenie stopnia zużycia budynku gospodarczego na podstawie oceny zużycia jego elementów zagregowanych.

Obliczenie wartości pojedynczych drzew z wykorzystaniem tabel miąższości.

Obliczenie wartości pojedynczych drzew z wykorzystaniem drzewostanowej liczby kształtu.

Ustalenie opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Ustalenie wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Zasady opracowania operatu szacunkowego wyceny gruntu rolnego wraz z sadem.

Literatura:

Schilbach J. 2001. Charakterystyka nieruchomości rolnych oraz zasady ich wyceny. Szkoła Wiedzy o Terenie, Akademia Rolnicza w Krakowie.

Nowak A. 2007. Wycena nieruchomości leśnych. Wyd. Educaterra, Olsztyn 2007.

Praca zbiorowa pod red. Jerzego Dydenki 2012. Szacowanie nieruchomości. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.

Praca zbiorowa pod red. Cymermana R. 2011. Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Wyd. Edukaterra. Olsztyn2011.

Praca zbiorowa pod red. Cymermana R. 2011. Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej. Wyd. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn 2011.

Praca zbiorowa pod red. Cymermana R. i Nowaka A. 2008. Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Wyd. Educaterra, Olsztyn 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wyceny nieruchomości.

W02 - zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu wyceny nieruchomości.

W03 - ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej .

Umiejętności

U01 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie wyceny nieruchomości, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.

U02 - potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej .

U03 - potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikę złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla wyceny nieruchomości, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne.

Kompetencje Społeczne

K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

K02 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K03 - potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla W01, W02, W03:

Na ocenę 2 - Student uzyskał mniej niż 50 % poprawnych

odpowiedzi z testu.

Na ocenę 3 - Student uzyskał od 50 do 65 % poprawnych

odpowiedzi z testu.

Na ocenę 4 - Student uzyskał od 66 do 80 % poprawnych

odpowiedzi z testu.

Na ocenę 5 - Student uzyskał powyżej 80 % poprawnych

odpowiedzi z testu.

Efekt kształcenia dla U01

Na ocenę 2 - Student nie umie wymienić baz danych.

Na ocenę 3 - Student powinien opisywać procedury stosowane w

wycenie nieruchomości.

Na ocenę 4- Student powinien dobierać odpowiednie procedury

wyceny nieruchomości.

Na ocenę 5 - Student powinien stosować odpowiednie procedury

wyceny i oceniać możliwości ich zastosowania.

Efekt kształcenia dla U02

Na ocenę 2 - Student nie umie wymienić procedur obliczeń.

Na ocenę 3 - Student powinien znać procedury obliczeń bez

umiejętności ich stosowania.

Na ocenę 4 - Student powinien umieć stosować podstawowe

procedury wyceny nieruchomości.

Na ocenę 5 - Student powinien rozwiązywać złożone zadania z

zakresu wycen nieruchomości.

Efekty kształcenia dla U03

Na ocenę 2 - Student nie umie dokonać identyfikacji złożonego

zadania.

Na ocenę 3 - Student powinien zidentyfikować złożone zadania i

dobierać odpowiednie procedury obliczeń.

Na ocenę 4 - Student powinien realizować różne, alternatywne

procedury obliczeń.

Na ocenę 5 - Student powinien realizować różne procedury obliczeń

i interpretować uzyskane wyniki.

Efekty kształcenia dla K01, K02, K03

Na ocenę 2 - Student nie umie myśleć i działać w sposób kreatywny

i przedsiębiorczy.

Na ocenę 3 - Student powinien myśleć i działać w sposób kreatywny

i przedsiębiorczy.

Na ocenę 4 - Student powinien mieć świadomość ważności

pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i

związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane

decyzje.

Na ocenę 5 - Student powinien postępować zgodnie z zasadami

etyki zawodowej obowiązującej rzeczoznawcę

majątkowego, oraz mieć świadomość odpowiedzialności

za podejmowane decyzje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Lech-Turaj
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Lech-Turaj, Renata Ostrowska, Janusz Schilbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Aneta Dacko
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Aneta Dacko, Arkadiusz Doroż, Renata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.