Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo i ochrona gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.GLB.SI.IGPRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo i ochrona gleb
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady - 20 godzin

Gleba jako element środowiska. Powstawanie i kształtowanie się gleb. Czynniki i procesy glebotwórcze.

Metody badania gleb i oceny ich jakości. Systemy klasyfikacji typologicznej gleb. Klasyfikacja bonitacyjna i kompleksy przydatności rolniczej.

Systematyka gleb

Mapy glebowe. Metody kartografii gleb.

Geografia gleb w Polsce i na świecie.

Formy degradcji i metody ochrony gleb.

Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin:

Oznaczanie składu granulometrycznego metodą areometryczną i organoleptyczną

Oznaczanie gęstości fazy stałej gleby i obliczenie właściwości fizykowodnych gleby

Oznaczenie właściwości chemicznych gleby

Wizyta w Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Praca z mapą glebowo-rolniczą

Literatura:

1. Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 2. Mocek A. 2015. Gleboznawstwo. PWN Warszawa. 3. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student zna i rozumie:

GOG_W1 główne procesy kształtujące rozwój gleb, metody oceny jakości gleby oraz sposoby klasyfikacji gleb: GP1_W02

GOG_W2 treść map glebowo-rolniczych oraz metody kartografii gleb: GP1_W02

GOG_W3 metody ochrony i rekultywacji gleb: GP1_W03 GP1_W07

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi:

GOG_U1 wykonać analizy podstawowych właściwości gleb i dokonać ich interpretacji: GP1_U02

GOG_U2 zaklasyfikować glebę do odpowiedniej jednostki systematycznej: GP1_U02

GOG_U3 odczytać i interpretować treści zawarte na mapie glebowo-rolniczej: GP1_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student jest gotów do:

GOG_K1 wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania porblemów w zakresie gospodarki przestrzenej: GP1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%."

Ćwiczenia:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0). Poprawne wykonanie sparwozdań z ćwiczeń . Udział w ocenie końcowej modułu 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek, Ewelina Zając
Prowadzący grup: Marek Ryczek, Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek, Ewelina Zając
Prowadzący grup: Marek Ryczek, Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek, Ewelina Zając
Prowadzący grup: Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek, Ewelina Zając
Prowadzący grup: Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek, Ewelina Zając
Prowadzący grup: Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)