Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.GEO.SI.KAKZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zakres tematyczny - wykłady:

- Literatury przedmiotu badań. "Nasze miejsce we wszechświecie" na podstawie badań geodezyjno-astronomicznych. Geodezja i kartografia w ostatnim dziesięcioleciu: odkrycia naukowe, instytucje i szkolnictwo. Etyka zawodowa geodety i architekta krajobrazu.

- Zarys rozwoju geodezji: świat i Polska. Podział geodezji. Podstawowe zasady pracy geodety.

- Kształt Ziemi. Konwencjonalne powierzchnie odniesienia: fizyczna powierzchnia Ziemi, geoida, elipsoida. Globalne układy współrzędnych. Układy współrzędnych stosowane w Polsce.

- Miary i jednostki. Źródła błędów pomiarów. Miary długości. Miary pola powierzchni. Miary kąta: stopniowa, gradowa, łukowa (teoretyczna).

- Przepisy prawne w geodezji i kartografii. Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17 mają 1989 r z późniejszymi zmianami. Instrukcje, wytyczne i normy stosowane w geodezji.

- Globalny System Pozycyjny – GPS. Podstawowe składniki systemu GPS (segment kosmiczny, kontrolny i użytkownika). Zasada wyznaczania położenia punktów techniką GPS (metoda bezwzględna, metoda względna, technika RTK) Wykorzystanie pomiarów GPS w geodezji, architekturze i budownictwie.

- Pomiary odległości. Zasada działania dalmierza. Lunety geodezyjne. Tyczenie linii prostych. Bezpośredni pomiar odległości. Pośredni pomiar odległości. Elektroniczny pomiar odległości. Pomiary sytuacyjne. Grupy szczegółów.

- Pomiary wysokościowe. Niwelacja: barometryczna, trygonometryczna, geometryczna. Podział niwelacja geometrycznej.

- Teodolit – instrument do pomiaru kątów. Tachimetr - instrument do pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.

- Dziedzictwo kulturowe polskiej kartografii.

- Przedmiot kartografii i jej działy. Plan a mapa. Cechy mapy. Klasyfikacja (rodzaje map). Skala mapy. Podziałka liniowa i podziałka poprzeczna.

- Odwzorowania kartograficzne. Mapy inżynieryjno-gospodarcze.

- Wykorzystanie źródeł geodezyjno-kartograficznych w programach rewitalizacji obszarów cennych pod względem krajobrazowym i kulturowym.

- Mapy katastru austriackiego, pruskiego i zamojskiego. Znaczenie toponomastyki w kartografii. Plany miasta Zamościa prof. Jana Zachwatowicza.

Zakres tematyczny - ćwiczenia laboratoryjne:

- Pomiary sytuacyjne i sposoby tyczenia (wyznaczania) pojedynczych obiektów, wykonywanie obliczeń geodezyjnych.

- Niwelacja geometryczna z wykorzystaniem niwelatora optycznego, pomiar i obliczenie rzędnych terenu.

- Pomiary sytuacyjno-wysokościowe z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych oraz satelitarnych odbiorników GNSS.

- Mapy geodezyjne – formy, rodzaje i interpretacja treści mapy.

- Geodezyjna inwentaryzacja architektoniczna połączona z inwentaryzacją terenów zieleni.

- Pozyskiwanie i wykorzystywanie map i podkładów kartograficznych z serwisów geoinformacyjnych (Geoportal, OpenStreetMap.

- Sporządzanie rysunków geodezyjnych (projektów inżynierskich) w oparciu o materiały kartograficzne i wyniki pomiarów terenowych

- Generowanie mapy cyfrowej.

Literatura:

- Geodezja I w teorii i praktyce część 1 i część II, A. Jagielski, Wydawnictwo GEODPIS, Kraków, 2019;

- Geodezja czyli sztuka mierzenia ziemi, A. Łyszkowicz, Wydawnictwo UW-M w Olsztynie, 2006;

- Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej, Teoria, badania, aplikacje. W. Przegon, Wydawnictwo UR Kraków, 2016

- Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii, A. Jagielski, Wydawnictwo GEODPIS, Kraków, 2017

- Wprowadzenie do kartografii i topografii, J. Pasławski, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław, 2006; Kartografia zamostiana, W. Przegon, J. Żygawski, Kraków - Zamość, 2018

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii. AK1_W01,

- metody pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (stosowanych w geodezji), służących rozwiązaniu prostych zadań inżynierskich.

- rodzaje, formy i zakres tematyczny map.

- znaczenie oraz sposoby wykorzystania materiałów kartograficznych w działalności inżynierskiej z zakresu architektury krajobrazu.

Student potrafi:

- zorganizować i przeprowadzić proste pomiary terenowe, a także obsługiwać instrumenty geodezyjne.

- interpretować wyniki pomiarów geodezyjnych, prowadzić obliczenia i rozwiązać proste zadania inżynierskie.

- posługiwać się mapą oraz sporządzić rysunek geodezyjny w celach inwentaryzacyjnych i projektowania inżynierskiego z zakresu architektury krajobrazu.

Student jest gotowy do:

- ciągłego doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie zawodowe oraz brania odpowiedzialności za wykonane działania i podejmowane decyzje.

- do pracy indywidulanej oraz w zespole, odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego zadania, a także prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: Egzamin pisemny w formie pytań otwartych, ograniczony czasowo (minimum 50% poprawnych odpowiedzi na zadane pytania w celu uzyskania oceny 3,0). Udział w ocenie końcowej przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń: Wykonanie i zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3,0). Udział w ocenie końcowej przedmiotu - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Magdalena Jurkiewicz, Przemysław Klapa, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Ćwiczenia terenowe - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Magdalena Jurkiewicz, Przemysław Klapa, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Magdalena Jurkiewicz, Przemysław Klapa, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)