Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alternatywne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.ALTZE.SM.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternatywne źródła energii
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, efekt cieplarniany oraz wyczerpywanie się zasobów tradycyjnych nośników energii przy ciągłym wzrastaniu zapotrzebowania na energię, to główne powody dla których ludzkość jest zmuszona do poszukiwania i wdrażania alternatywnych źródeł energii. Ich wykorzystanie, na szeroką skalę, jest warunkiem przetrwania cywilizacji oraz utrzymania i poprawy obecnego standardu życia. Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z obecnym stanem wiedzy o zasobach energii odnawialnej oraz uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych ich wykorzystania. Ważnym elementem jest również zapoznanie ze współczesnym stanem techniki, doświadczeniami przy wdrażaniu technologii wykorzystujących energie odnawialne oraz kierunkami prac badawczych i rozwojowych. Przedmiotem nauczania są różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, w tym energia słoneczna, energia wiatru, wody, pływów morskich oraz energia geotermalna jak i produkcja i wykorzystanie biomasy.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Wpływ spalania paliw kopalnych na środowisko naturalne. Emisja gazów, efekt cieplarniany. Protokół z Kyoto i inne zobowiązania w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku węgla i wykorzystania źródeł odnawialnych.

Tradycyjne i odnawialne źródła energii, podział, stopień odnawialności i poziom bezpieczeństwa ekologicznego. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i ekologiczne stosowania alternatywnych źródeł energii

Energia słoneczna. System solarny do wytwarzania cwu w budynkach mieszkalnych. Produkcja prądu, fotowoltaika.

Energia wiatrowa. Budowa i zasada działania elektrowni wiatrowej. Fermy wiatrowe w Polsce, Europie i świecie. Uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne.

Energia wody. Krajowy i światowy potencjał wykorzystania energii wodnej. Podział elektrowni wodnych. Mikro-elektrownie wodne w Polsce.

Energia geotermalna. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i ekologiczne. Przykłady wykorzystania energii geotermalnej w Polsce i na świecie.

Produkcja i wykorzystanie biomasy w Polsce i na świecie. Rodzaje roślin energetycznych, technika uprawy.

Ćwiczenia (15 godz.)

Analiza energetyczna i ekonomiczna zastosowania kolektorów słonecznych do wytwarzania c.w.u.

Budowa i zasada działania małej i dużej elektrowni wodnej na wybranych przykładach.

Pozyskiwanie i wykorzystanie ciepła geotermalnego na przykładzie Geotermii Podhalańskiej.

Opracowanie koncepcji wykorzystania biomasy do ogrzewania budynku i wytwarzania c.w.u. Obliczenie potrzebnej powierzchni upraw, określenie techniki uprawy i zbioru roślin energetycznych. Praktyczne posługiwanie się programem ,,BIOB-kalkulator".

Literatura:

1. Lewandowski W. M. 2007. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, warszawa.

2. Szlachta J. 1999. Niekonwencjonalne źródła energii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. .

3. Oszczak W. 2012. Kolektory słoneczne i fotoogniwa w twoim domu. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

4. Lewandowski W. 2010. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, warszawa.

5. Klugman-Radziemska E. 2011. Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Politechnika Gdańska.

Efekty uczenia się:

Student rozumie potrzebę stosowania alternatywnych źródeł energii i potrafi ją uzasadnić. Zna uwarunkowania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne stosowania odnawialnych źródeł energii. Zna rodzaje i sposoby wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Ma wiedzę o zaletach i wadach ich stosowania. Wymienia przykłady ze szczegółowym określeniem wpływu na środowisko i stopnia odnawialności. Umie opracować koncepcję i przeprowadzić analizę energetyczną i ekonomiczną zastosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. Umie oszacować wymaganą powierzchnię uprawy poszczególnych roślin energetycznych oraz przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną ich zastosowania do ogrzewania domu, posługiwać się programami komputerowymi, w tym programem Biob-Kalkulator.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie pisemnej, ograniczone czasowo. Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

<51%- niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61 -70 - dostateczny plus (3,5),

71- 80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 -bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Zaliczenie ćwiczeń:

Wykonanie ćwiczeń projektowych: koncepcji instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. wraz z obliczeniem okresu zwrotu oraz z tematyki wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać ćwiczenia projektowe i zaliczyć je w formie pisemnej i ustnej. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gryc
Prowadzący grup: Aleksandra Gryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gryc
Prowadzący grup: Aleksandra Gryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Radoń
Prowadzący grup: Jan Radoń, Agnieszka Sadłowska-Sałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Radoń
Prowadzący grup: Małgorzata Michalik, Jan Radoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)