Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZYWRY.SI.HRBRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie ryb
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z potrzebami pokarmowymi i praktycznym żywieniem ryb w stawach.

Pełny opis:

Studenci zostaną szczegółowo zapoznani z potrzebami pokarmowymi i zasadami żywienia różnych gatunków ryb karpiowatych i łososiowatych, przy uwzględnieniu systemu oraz okresu odchowu. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące żywienia innych gatunków ryb mających znaczenie dla gospodarki rybackiej. Ponadto zostaną poruszone problemy związane z zagrożeniami zdrowotnymi ryb ze strony pasz, a także ich wpływ na wzrost, rozród oraz zdrowie ryb. Studenci zapoznają się także z komponowaniem receptur karmy dla ryb hodowlanych i towarowych (dorosłych i narybku). Program przedmiotu obejmuje specyfikę żywienia ryb w różnych okresach fizjologicznych (w okresie tarła i wzrostu), dzienne spożycie karmy oraz wykorzystanie białka i energii. Wykłady obejmują także zagadnienia związane z wadliwym żywieniem oraz ze skutkami niedożywienia i jednostronnego żywienia ryb.

Literatura:

1. Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa

2. Barteczko J., 2001. Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u ryb. Rozdz. 7.8. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Praca zbiorowa pod red. Jamroz D. Tom I, Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia. Wyd. Naukowe PWN. 410-414.

3. Guziur J. Chów ryb w małych stawach. 2000, OWH.

4. Steffensa W. Intensywna produkcja ryb. 1986, PWRiL. 1.

5. Sadowski J., Trzebiatowski R., Filipiak J. Chów ryb. Przewodnik do ćwiczeń. 1999, AR Szczecin.

6. Goryczko K. Pstrągi. Chów i hodowla. 1999, IRS, Olsztyn.

7. Micek P. 2015. Żywienie ryb. [W] Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. Praca zbiorowa pod redakcją D. Jamroz. PWN Warszawa, 450-470.

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę z zakresu fizjologicznych podstaw żywienia ryb oraz systemów planowania i organizacji programów żywieniowych.

2. Posiada wiedzę z zakresu metod optymalizacji receptur mieszanek paszowych dla ryb oraz technik ich skarmiania.

3. Potrafi zdefiniować czynniki żywieniowe wpływające na wartość odżywczą mięsa ryb oraz scharakteryzować schorzenia i zaburzenia metaboliczne u ryb na tle żywieniowym.

4. Potrafi określić potrzeby pokarmowe ryb oraz dokonać oceny produkcyjności pokarmu naturalnego i przydatności pasz do żywienia różnych gatunków ryb.

5. Posiada umiejętność wykorzystania różnych technik do bilansowania mieszanek treściwych oraz projektowania bazy paszowej.

6. Potrafi sporządzić plan żywienia i bilans paszowy gospodarstwa rybackiego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - pisemne odpowiedzi na zadane pytania; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)