Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szczegółowe żywienie koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZYKO9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowe żywienie koni
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rola składników pokarmowych w żywieniu koni. Pasze stosowane w żywieniu różnych grup koni. Zasady żywienia poszczególnych grup żywieniowych koni(ogiery, klacze, źrebięta, młodzież) oraz w różnych systemach ich użytkowania. Zasady żywienia koni roboczych, rekreacyjnych i sportowych. Organizacja bazy paszowej dla koni.

Pełny opis:

Wykłady

1.Budowa przewodu pokarmowego konia, wymogi stawiane

paszom dla koni oraz rodzaje pasz stosowanych w żywieniu

koni 3h

2.Rodzaje substancji antyodżywczych wstępujących

w paszach i ich szkodliwość dla koni 1h

3.Żywienie ogierów i klaczy w cyklu produkcyjnym 3h

4. Żywienie źrebiąt i młodzieży 3h

5. Żywienie koni roboczych i rekreacyjnych 2h

6. Żywienie koni sportowych 1h

7. Zaburzenia metaboliczne u koni na tle żywieniowym 1h

8. Organizacja bazy paszowej dla koni. 1h

Ćwiczenia

1. Omówienie norm żywienia koni i wartości pokarmowej

pasz, układanie dawek pokarmowych dla ogierów 3h

2.Układanie dawek pokarmowych dla klaczy w różnych

stanach fizjologicznych 2h

3. Układanie dawek pokarmowych dla koni roboczych 2h

4. Układanie dawek pokarmowych dla koni rekreacyjnych 2h

5. Układanie dawek pokarmowych dla koni w treningu

i biorących udział w zawodach 2h

6. Dawki pokarmowe dla młodzieży 2h

7. Sporządzanie preliminarza pasz dla określonej grupy koni 2h

Literatura:

Meyer H., Coenen M. 2009. Żywienie Koni. PWRiL Warszawa.

Cucha T.J. 1991. Horse Feeding and Nutrition. 2nd Ed.Academic Press, Inc.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Jamroz i in.2004, T.2 i 3.PWN,

W-wa.

Chów, hodowla i użytkowanie koni. Chachułowa J. i in.1991, SGGW, W-wa.

Normy żywienia koni. Praca zbiorowa, IFiŻZ PAN, Jabłonna.i

Efekty uczenia się:

Opanowanie przez studentów zasad praktycznego żywienia wszystkich grup koni oraz zasad opracowania bazy paszowej dla koni na okres żywienia zimowego i letniego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne w zależności od propozycji studentów.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)