Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZYIZP.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z ocena wartości pokarmowej pasz stosowanych w żywieniu zwierząt, metodami technologicznymi przygotowania pasz, zasadami żywienia wszystkich gatunków zwierząt, układanie dawek pokarmowych oraz wpływ żywienia na jakość produktów zwierzęcych.Charakterystyka pasz i ich ocena wartości pokarmowej. Przemiany białkowo-energetyczne w organizmie zwierząt. Wpływ żywienia na wielkość produkcji i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Zasady żywienia w poszczególnych cyklach produkcyjnych. Normowanie pasz dla zwierząt. Systemy żywienia zwierząt. Zaburzenia metaboliczne u zwierząt na tle żywieniowym. Zasady opracowania preliminarza pasz w gospodarstwach hodowlanych.

Pełny opis:

I. Wykłady: 15 tygodni x 2 h = 30 h

1. Wpływ żywienia na wzrost, rozwój i produkcyjność zwierząt. – 2 h

2. Skład chemiczny pasz, rola wody i składników mineralnych w żywieniu

zwierząt. – 2 h

3. Rola białka, tłuszczu i włókna w żywieniu zwierząt. – 2 h

4. Trawienie składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym u zwierząt. – 2 h

5. Systemy wartościowania energetycznego i białkowego pasz. – 2 h

6. Podział pasz, wartość pokarmowa zielonek, siana, okopowych. - 2 h

7. Konserwacja pasz poprzez suszenie i zakiszanie. – 2 h

8. Pasze treściwe i ich rola w żywieniu zwierząt. – 2 h

9. Technologia przygotowania i przyrządzania pasz. - 2 h

10. Zasady żywienia bydła. - 2 h

11. Zasady żywienia owiec. Stosowanie NPN w żywieniu przeżuwaczy. - 2 h

12. Zasady żywienia świń. – 2 h

13. Zasady żywienia drobiu. – 2 h

14. Żywienie ryb: karpie, pstrągi. - 2 h

15. Schorzenia zwierząt na tle żywieniowym. - 2 h

II. Ćwiczenia: 15 tygodni x 3 h = 45 h

1. Zasady pobierania próbek pasz do analizy. Oznaczanie współczynnika podsuszenia. Oznaczanie suchej masy i popiołu surowego w paszach.

2. Oznaczanie zawartości białka ogólnego, tłuszczu i włókna surowego. Oznaczanie wartości energetycznej pasz.

3. Oznaczanie współczynników strawności i praktyczne ich wykorzystanie do wyliczenia energii strawnej paszy.

4. Wycena wartości energetycznej pasz wg różnych systemów.

5. Wycena wartości białkowej pasz wg różnych systemów.

6. Rozpoznawanie i ocena wartości pokarmowej pasz wg różnych kryteriów.

7. Produkcja zielonek w gospodarstwie rolnym oraz metody oceny wydajności pastwiska.

8. Ocena organoleptyczna i chemiczna pasz konserwowanych przez suszenie.

9. Ocena organoleptyczna i chemiczna pasz konserwowanych przez kiszenie.

10. Układanie dawek pokarmowych dla krów mlecznych wg systemu INRA 1988.

11. Układanie dawek pokarmowych dla bydła opasowego wg systemu INRA 1988.

12. Układanie dawek pokarmowych dla owiec.

13. Układanie dawek pokarmowych dla trzody chlewnej z wykorzystaniem pasz objętościowych.

14. Układanie mieszanek pełnoporcjowych dla trzody chlewnej i drobiu.

15. Zaliczenie ćwiczeń

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Literatura:

Materiał źródłowy:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1,2 i 3 pod red. D. Jamroz i wsp. PWN 2004.

2. Pasze. Pod red. J. Chachułowej i wsp. SGGW, Warszawa 1996.

3. Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Kamiński i wsp., AR Kraków 1995.

4. Normy żywienia zwierząt ( bydło, owce, trzoda chlewna, drób).

5. Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. P. Hanczakowski i wsp., IZ, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna skład chemiczny pasz oraz wpływ poszczególnych składników pokarmowych na wzrost, rozwój i produkcyjność zwierząt gospodarskich.

Zna metody i sposoby określania wartości pokarmowej pasz oraz systemy wartościowania białkowego i energetycznego pasz.

Potrafi scharakteryzować metody i sposoby konserwacji pasz oraz metody przygotowania i przyrządzania pasz.

Tłumaczy zasady żywienia zwierząt gospodarskich (krów mlecznych i opasów, owiec i kóz, koni, trzody chlewnej, kur niosek i brojlerów).

Opisuje znaczenie trwałych użytków zielonych w produkcji pasz.

Umiejętności:

Potrafi pobrać i przygotować próbkę paszy do analizy chemicznej.

Rozpoznaje pasze, interpretuje wyniki dotyczące oceny wartości pokarmowej i odżywczej pasz.

Ocenia potrzeby pokarmowe zwierząt (w oparciu o normy żywieniowe) i potrafi skomponować dawkę pokarmową i mieszankę treściwą dla zwierząt gospodarskich.

Organizuje doświadczenie strawnościowe, pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne:

Charakteryzuje się aktywną postawą w zakresie samokształcenia i ma świadomość potrzeby upowszechniania w praktyce rolniczej posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą.

Jest kreatywny w pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.