Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szczegółowe żywienie bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZYBY9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowe żywienie bydła
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z żywieniem poszczególnych grup bydła (odchów cieląt i młodzieży, żywienie buhajów w okresie przygotowania do rozrodu i okresie rozrodu, żywienie krów w całym cyku produkcyjnym, żywienie opasów). Ponadto zostaną omówione zasady przygotowania pasz i ich stosowanie w żywieniu bydła w okresie zimowym i letnim, jak również wpływ żywienia na wielkość produkcji i jakość produktów zwierzęcych.

Pełny opis:

1.Specyfika trawienia składników pokarmowych u bydła.

2.Rodzaje i wartość pokarmowa stosowanych pasz w żywieniu bydła.

3.Zasady żywienia bydła w poszczególnych okresach fizjologicznych.

4.Wpływ żywienia krów i opasów na jakość produktów zwierzęcych.

5.Jakość i wartość pokarmową pasz stosowanych w żywieniu bydła.

6.Układanie dawek pokarmowych dla bydła w zależności od wieku, stanu fizjologicznego oraz rodzaju tuczu.

7.Preliminarz pasz.

Literatura:

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. 2004. Red. D. Jamroz i A. Potkański, PWN, Warszawa;

Żywienie Bydła. 2006.Praca zbiorowa red. Mikołajczaka J.. Wydawnictwo Uczelniane ART.;

Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. 1995. Praca zbiorowa, AR Kraków;

Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy. 2009. IZ-PIB-INRA. Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Charakteryzuje wartość pokarmową pasz stosowanych w żywieniu bydła.

Zna szczegółowe zasady żywienia bydła w poszczególnych okresach fizjologicznych.

Tłumaczy wpływ żywienia bydła na jakość produktów zwierzęcych

Wymienia zaburzenia metaboliczne występujące na tle żywieniowym u bydła.

Umiejętności:

Ocenia jakość i wartość pokarmową pasz stosowanych w żywieniu bydła.

Układa dawki pokarmowe, z wykorzystaniem programów komputerowych dla bydła w zależności od wieku, stanu fizjologicznego oraz rodzaju tuczu.

Sporządza preliminarz pasz dla przykładowego stada.

Kompetencje społeczne.

Potrafi planować i działać kreatywnie w przygotowaniu pracy zaliczeniowej.

Jest wrażliwy na potrzeby zwierząt, dba o prawidłowe żywienie.

Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)