Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie fermowych danieli, jeleni i strusi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZFJD9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie fermowych danieli, jeleni i strusi
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji, użytkowania i warunków fermowego utrzymania danieli, jeleni i strusi. Zagadnienia z zakresu żywienia dotyczą normowania zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe, charakterystyki surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu fermowym danieli, jeleni i strusi oraz wpływu żywienia na jakość produktów zwierzęcych. W ramach przedmiotu są planowane zajęcia terenowe na wybranych (wiodących) fermach danieli, jeleni i strusi.

Pełny opis:

Fermy danieli, jeleni i strusi - przepisy prawne i warunki utrzymania zwierząt. Gatunki jeleniowatych i strusi w chowie i hodowli fermowej oraz kierunki ich użytkowania. Pobieranie pasz, specyfika trawienia, przyswajalność i wykorzystanie składników pokarmowych pasz przez zwierzęta. Pastwiska i organizacja wypasu jeleniowatych. Charakterystyka surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu danieli, jeleni i strusi. Normy żywieniowe i dawki pokarmowe dla fermowych jeleniowatych i strusi. Zagrożenia ekologiczne w chowie i hodowli jeleniowatych i strusi. Wpływ żywienia na jakość produktów uzyskiwanych od zwierząt.

Wyjazd studyjny na zajęcia terenowe w wybranych wiodących fermach fermowych jeleniowatych i strusi.

Literatura:

Podstawy hodowli fermowej jeleniowatych. 2003. Praca zbiorowa. Red. T. i B. Dmochowscy. Wyd. stacja Badawcza IPPAN. Kosewo Górne.

Dmochowski B. 2001. Jelenie i daniele w zagrodzie. Pierwszy Portal Rolniczy (www.ppr.pl).

Horbańczuk J. 2000. Chów strusi. Wyd. Megraf, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna systemy chowu i żywienia zwierząt, sprzyjające zachowaniu ich dobrostanu. Posiada wiedzę dotyczącą chowu fermowych jeleniowatych i strusi. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu charakterystyki pasz oraz trawienia, wchłaniania i wykorzystania składników pokarmowych pasz stosowanych w żywieniu fermowych jeleniowatych i strusi.

W ramach umiejętności potrafi zaproponować i uzasadnić wybór metod niezbędnych do oceny jakości i wartości pokarmowej pasz dla fermowych jeleniowatych i strusi. Potrafi współpracować z hodowcami zwierząt oraz przygotować prezentację związana z wykonywanym zawodem.

W ramach kompetencji społecznych zna zakres wiedzy i umiejętności własnej oraz ma świadomość stałego dokształcania się podczas wykonywanego zawodu. Rozumie potrzebę zapewnienia dobrostanu zwierzętom.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne według ustaleń ze studentami.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)