Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia ekologiczne w żywieniu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZEZZ9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia ekologiczne w żywieniu zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 1 sem. elektywy
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 2 sem. elektywy
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 3 sem. elektywy
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące:

- wpływu zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych (w ekosystemach rolniczych) na jakość i wartość pokarmową pasz, zdrowie zwierząt, wielkość ich produkcji oraz jakość produktów rolniczych;

- wpływu produkcji zwierzęcej na zanieczyszczenia środowiska.

Pełny opis:

Rodzaje skażeń oraz źródła ich powstawania. Stan zanieczyszczenia krajowych ekosystemów rolniczych oraz rejony podwyższonego ryzyka produkcji zwierzęcej. Metale ciężkie: występowanie w paszach, wpływ na zwierzęta oraz sposoby ograniczania pobierania w dawkach pokarmowych i kumulacji w organizmie. Związki siarki i fluoru: wystepowanie w paszach oraz ich wpływ na rośliny pastewne i zwierzęta. Wpływ metod konserwacji roślin pastewnych na zawartość metali ciężkich, siarki i fluoru w uzyskanych paszach. Sok kiszonkowy, degradacja środowiska, metody ograniczania produkcji i utylizacja. Czynniki decydujące o produkcji i wydalaniu metanu i fosforu przez zwierzęta gospodarskie oraz produkcji i emisji amoniaku na fermach zwierzęcych. Żywieniowe sposoby ograniczania produkcji i wydalania metanu i fosforu przez zwierzęta gospodarskie oraz sposoby ograniczania produkcji i emisji amoniaku na fermach zwierzęcych. Odchody zwierzęce, skażenie środowiska, metody utylizacji. Wykorzystanie odpadów przemysłowych do celów rolniczych oraz ich wpływ na rośliny i zwierzęta. Azotany, azotyny, nitrozoaminy ? występowanie w roślinach pastewnych, wpływ na organizm zwierząt i jakość produktów zwierzęcych. Dioksyny i bifenyle polichlorowane: występowanie w środowisku, wpływ na zwierzęta i produkty rolnicze. Toksyny roślinne i ich wpływ na zwierzęta oraz sposoby detoksykacji. Pierwiastki śladowe i ultraśladowe w łańcuchu troficznym gleba-roślina-zwierzę. Mikrobiologiczne skażenia surowców paszowych oraz pasz. Wpływ skażeń mikrobiologicznych na organizm zwierząt i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Interakcje: metale ciężkie ? grzyby. Związki fenolowe, fungicydy i herbicydy ? wpływ na zwierzęta i metody detoksykacji. Normy dotyczące tolerowanych (dopuszczalnych) i szkodliwych (toksycznych) zawartości zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w paszach, dawkach pokarmowych i produktach zwierzęcych. Rolnictwo ekologiczne ? moda, czy konieczność?

Literatura:

Bodak E., Dobrzański Z. 1997. Ekologiczne problemy chowu zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkimi. Wyd. Centrum Badawczo-Projektowe miedzi ?CUPRUM?, Wrocław.

Harborne J.B. 1997. Ekologia biochemiczna. PWN Warszawa.

Kabata-Pendias A., Pendias H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa.

Kabata-Pendias A., Pendias H. 1992. Trace Elements in Soils and Plants. 2nd Edition.CRC Press.

Zakrzewski S.M. 2000. Podstawy toksykologii środowiska. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student definiuje rodzaje skażeń szkodliwych i toksycznych dla zwierząt gospodarskich i domowych. Potrafi szczegółowo scharakteryzować skażenia chemiczne i biologiczne zagrażające ekosystemom rolniczym. Zna metody i sposoby ograniczania pobierania przez zwierzęta związków szkodliwych i toksycznych.

W ramach kompetencji społecznych zna zakres posiadanej wiedzy, rozumie konieczność stałego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne według propozycji studentów.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidywane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.