Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie produkcji pasz - kurs poszerzony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.TPPKP.SM.HZOZX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji pasz - kurs poszerzony
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi współczesnych technologii produkcji pasz gospodarskich i przemysłowych. Poruszane zagadnienia obejmują również ocenę przydatności surowców paszowych do konserwacji oraz możliwości ich wykorzystania w praktycznym żywieniu różnych gatunków zwierząt gospodarskich i towarzyszących. W zakresie technologii produkcji pasz przemysłowych omówione są komponenty mieszanek treściwych z uwzględnieniem ich wartości pokarmowej i oddziaływania na produkcyjność zwierząt.

Pełny opis:

1. Podział pasz.

2. Pasze treściwe gospodarskie oraz produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego - omówienie przydatności paszowej dla różnych gatunków zwierząt.

3. Gospodarskie i przemysłowe metody uszlachetniania oraz przygotowania pasz przed skarmianiem.

4. Pasze objętościowe. Czynniki decydujące o jakości i wartości pokarmowej. Przegląd i porównanie technologii produkcji.

5. Specyfika produkcji kiszonek. Omówienie zasad doboru dodatków kiszonkarskich oraz najczęściej popełnianych błędów.

6. Organizacja bazy paszowej dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych.

7. Dawki pokarmowe i mieszanki treściwe dla zwierząt - zasady doboru komponentów paszowych.

8. Mierniki wartości pokarmowej pasz i analizy chemiczne wykorzystywane do oceny przydatności paszowej środków żywienia zwierząt.

9. Praca w grupach. Przygotowanie i prezentacja ustna zleconego zagadnienia.

Literatura:

1. Specjalistyczne czasopisma branżowe.

2. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2004.

3. Pasze. Praca zbiorowa pod red. J. Chachułowej. SGGW, Warszawa 1996.

4. Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. P. Hanczakowski i wsp., IZ, Kraków 2001.

5. Micek P., Kowalski Z.M., Kulig B., Kański J., Słota K. 2015. Effect of variety and plant protection method on chemical composition and in vitro digestibility of faba bean (Vicia faba) seeds. Annals of Animal Science, 1, 143-154.

6. Micek P. 2009. Kiedy stosować konserwanty? Top agrar Polska. Top bydło, 4, 16-19.

7. Micek P. 2013. Analizy chemiczne pasz – co warto wiedzieć? Bydło mięsne, 2-3, 7-10.

8. Zając T., Klimek-Kopyra A., Mańkowski J., Oleksy A., Micek P. 2018. A comparison of the chemical composition of the seeds of linseed and pea cultivars grown in pure stands or mixtures. Journal of Natural Fibers. DOI10.1080/15440478.2017.1423253

9. Micek P. 2010. Doceńmy poplony i produkty uboczne. Top agrar Polska. Top bydło, 9, 10-13.

Efekty uczenia się:

1. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technologii produkcji, przygotowania i uszlachetniania pasz dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

2. Potrafi opisać procesy produkcji pasz objętościowych, w tym procesy konserwacji pasz.

3. Potrafi zaplanować bazę paszową w gospodarstwie.

4. Posiada umiejętność doboru komponentów paszowych do bilansowania dawek pokarmowych i mieszanek treściwych.

5. Potrafi dokonać oceny jakości i wartości pokarmowej pasz różnego pochodzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - ocena z wygłoszonego referatu oraz test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)