Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.HIPAS.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena pasz
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy omówienia zagadnień objętych ustawą o paszach, a także związanych z nią rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz rozporządzeń MRiRW. W trakcie wykładów są omawiane: kodeks dobrej praktyki w zakresie produkcji pasz, wytyczne dobrej praktyki żywienia zwierząt w ramach Codex Alimentarius oraz formularze zgłoszeniowe i kontrolne SPIWET. Ponadto studenci zapoznają się z zagrożeniami zdrowia zwierząt i ludzi związanymi z obecnością w paszach szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie. Definicje i ogólne zasady higieny pasz

2.Najważniejsze polskie i unijne akty prawne w zakresie higieny pasz

3.Zagrożenia bakteryjne i grzybowe pasz. Mikotoksyny. Choroby prionowe

4.Substancje antyżywieniowe w paszach. Zagrożenia dla zwierząt i ludzi

5.Zanieczyszczenia chemiczne (skażenia chemiczne) i fizyczne pasz. Substancje niepożądane. Zagrożenia dla ludzi i zwierząt

6.System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli(HACCP. Wytyczne dobrej praktyki w sektorze paszowym

7.Zasady sprawowania nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją i stosowaniem środków żywienia zwierząt

Literatura:

ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

Jamroz D. (red.), 2001 i 2004. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. PWN Warszawa

Inne akty prawne: http://www.wetgiw.gov.pl/ oraz http://isip.sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę dotyczącą aktualnego stanu prawnego i wymagań przepisów w zakresie produkcji i higieny pasz oraz żywienia zwierząt na poziomie gospodarstwa.

2. Potrafi wskazać i omówić najważniejsze przepisy dotyczące produkcji i dystrybucji pasz przemysłowych oraz pasz leczniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Test

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)