Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w żywieniu zwierząt i produkcji pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.BZZP9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w żywieniu zwierząt i produkcji pasz
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania procesów i produktów biotechnologicznych (enzymów paszowych, prebiotyków, probiotyków, antybiotyków, kwasów organicznych, aminokwasów, witamin itp.), w żywieniu poszczególnych grup zwierząt. Szczególną uwagę zwraca się także na nowoczesne procesy biotechnologiczne oraz pasze niekonwencjonalne.

Pełny opis:

1. Biotechnologia w żywieniu zwierząt - definicja biotechnologii i obszary wykorzystania. Dodatki paszowe – definicje, prawo paszowe, podział dodatków. Dlaczego stosuje się dodatki paszowe w żywieniu zwierząt.

2. Biotechnologiczne dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (przeżuwaczy, trzody chlewnej, drobiu, koni, owiec, zwierząt towarzyszących, zwierząt laboratoryjnych

3. Procesy biotechnologiczne w produkcji dodatków paszowych i konserwacji pasz

4. GMO - proces uzyskiwania, wykorzystanie.

5. Niekonwencjonalne źródła składników pokarmowych stosowanych w żywieniu.

6. Zapoznanie z dodatkami biotechnologicznymi, uzasadnienie ich stosowania

7. Ocena wpływu stosowania biotechnologicznych dodatków paszowych na zwierzęta poprzez wyliczenie strawności składników pokarmowych oraz badanie ekspresji genów

8. Projekt własnego dodatku - prezentacje pracy indywidualnej

Literatura:

Podstawowa:

1. Biotechnology in Animal Feeds and Animal Feeding (eds R. J. Wallace and A. Chesson), 1995, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany

2. Nutritional genomics. Discovering the Path to Personalized Nutrition. 2006. Kaput J., Rodriguez R. L. Wiley- Interscience; Nutritional genomics. Impact on Health and Disease. 2006. Brigelius-Flohé r., Joost H. G. Wiley- VCH; Wydawnictwa „Biotechnology in the feed industry”(Alltech, USA)

3. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2015

Uzupełniająca:

1. Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków. Pod redakcją R. Zabielskiego. PWRiL, 2007

2. Flaga J., Górka P., Zabielski R., Kowalski Z.M., 2015. Differences in monocarboxylic acid transporter type 1 expression in rumen epithelium of newborn calves due to age and milk or milk replacer feeding. J Anim Physiol Anim Nutr, 99:521-530

3. Kowalski Z.M., Górka P., Flaga J., Barteczko A., Burakowska K., Oprządek J., Zabielski R. 2015. Effect of microencapsulated sodium butyrate in close up diet on performance of dairy cows in early lactation period. J. Dairy Sci. 98:3284–3291.

4. Artykuły naukowe z konkretnego działu podawane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje procesy biotechnologiczne stosowane w produkcji pasz i dodatków paszowych.

Wymienia i opisuje dodatki biotechnologiczne stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Zna pasze genetycznie modyfikowane i ich znaczenie w żywieniu zwierząt.

Umiejętności

Dobiera odpowiednie dodatki paszowe dla wybranych gatunków zwierząt.

Ocenia wpływ stosowania biotechnologicznych dodatków paszowych na zwierzęta poprzez wyliczenie strawności składników pokarmowych oraz wyliczenie relatywnej ekspresji genów

Ocenia wpływ zastosowania dodatków biotechnologicznych na konserwację pasz.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy.

Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Działa samodzielnie, rozumie konieczność systematycznej pracy w przygotowaniu projektu

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga, Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Zygmunt Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga, Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.