Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo i higiena pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.BIHPA.SM.HZOZX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pasz
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy omówienia zagadnień objętych ustawą o paszach, a także związanych z nią rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeń MRiRW. W trakcie wykładów są omawiane: kodeks dobrej praktyki w zakresie produkcji pasz, wytyczne dobrej praktyki żywienia zwierząt w ramach Codex Alimentarius oraz formularze zgłoszeniowe i kontrolne SPIWET. Ponadto studenci zapoznają się z zagrożeniami zdrowia zwierząt i ludzi związanymi z obecnością w paszach szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie dotyczące aktualnych wymagań w zakresie produkcji i użytkowania pasz oraz bezpieczeństwa żywności.

2. Omówienie uregulowań dotyczących higieny pasz zawartych w ustawie o paszach. Obowiązki i kompetencje podmiotów, w tym rejestracja i zatwierdzane podmiotów wytwarzających pasze lub prowadzących nimi obrót.

3. Omówienie przepisów dotyczących odpowiedzialności za bezpieczeństwo na całej długości łańcucha żywieniowego, zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

4. Wymogi w zakresie monitorowania jakości pasz.

5. Zagrożenia zdrowia zwierząt i ludzi związane z obecnością w paszach szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych.

6. Pasze genetycznie zmodyfikowane – aktualny stan prawny.

7. Urzędowe kontrole gospodarstw i formularze SPIWET.

8. Omówienie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt oraz wprowadzenia systemu kontroli jakości.

9. Zasady prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w zakresie środków żywienia zwierząt.

10. Kodeks dobrej praktyki w zakresie produkcji pasz wg FEFAC i EFMC

11. Kodeks dobrej praktyki żywienia zwierząt wg Codex Alimentarius

Literatura:

Podstawowa

1. Aktualnie obowiązujące ustawy, rozporządzenia i kodeksy.

2. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz, PWN 2004.

Uzupełniająca

1. P. Hanczakowski i wsp. 2001. Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. IZ, Kraków

2. Micek P., Kulig B, Woźnica P., A. Sajdak. 2012. The nutritive value for ruminants of faba bean (Vicia faba) seeds and naked oat (Avena nuda) grain cultivated in an organic farming system. Journal of Animal and Feed Sciences, 21, 773–786.

3. Kowalski Z.M., Górka P., Schlagheck A., Jagusiak W., Micek P., Strzetelski J. 2009. Performance of Holstein calves fed milk-replacers and starter mixture supplemented with probiotic feed additive. Journal of Animal and Feed Sciences, 18, 399-411.

4. Micek P. 2007. Uwaga na przebiałczenie dawki pokarmowej. Top Agrar Polska. Top bydło, 9, 8-11.

5. Micek P. 2008. Dobrze zaplanuj bazę paszową. Top agrar Polska. Top bydło, 9, 12-14.

6. Micek P. 2009. Kiedy stosować konserwanty? Top agrar Polska. Top bydło, 4, 16-19.

7. Micek P. 2013. Analizy chemiczne pasz – co warto wiedzieć? Bydło mięsne, 2-3, 7-10.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Zasady bezpiecznej produkcji pasz oraz produktów zwierzęcych; zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii, przygotowania, uszlachetniania oraz metod konserwacji pasz dla zwierząt; posiada wiedzę na temat uzyskiwania prozdrowotnej jakości produktów zwierzęcych;

Absolwent potrafi:

Współpracować z hodowcami zwierząt; prowadzić fachowe doradztwo w zakresie żywienia zwierząt i produkcji pasz oraz zaproponować i uzasadnić wybór niezbędnych technik analitycznych i systemów oceny jakości i wartości pokarmowej pasz dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich;

Absolwent jest gotów do:

Podjęcia działań prowadzących do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze zootechniki i środowiska bytowania zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)