Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pszczelarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZS.PS9.SMN.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pszczelarstwo
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wyjątkową grupą owadów jakimi są pszczoły, z ich morfologią, biologią i znaczeniem produktów pszczelich. Pszczoły są zapylaczami roślin, co stanowi niezbędny element gospodarki i przyrody w ogóle oraz dostarczają produktów wykorzystywanych w leczeniu i profilaktyce chorób.

Omawiane będą również zagadnienia praktyczne takie jak: zakładania pasieki, podstawowe prace pasieczne, typy uli stosowanych w Polsce, praca przy otwartym ulu, wychów i inseminacja matek pszczelich, rozmnażanie rodzin pszczelich, choroby pszczół, formy gospodarki pasiecznej i metody pozyskiwania produktów pszczelich.

Pełny opis:

1. 1. Stanowisko systematyczne pszczół

2. Budowa morfologiczna w aspekcie przystosowania do pobierania pożytku i funkcjonowania w rodzinie pszczelej

3. Barwy i zapachy kwiatów, a wrażliwość narządów zmysłów pszczół

4. Biologia pszczół: samotnych, przedspołecznych i społecznych

5. Rola pszczół w środowisku przyrodniczym: praca pszczół w czasie zdobywania pożytku i zapylania roślin , produkty pszczele

6. Owady spadziujące

7. Zajęcia w pasiece

8. Zarys dziejów pszczelnictwa

9. Zasady zakładania pasieki (pasieczysko, jego urządzenie, wyposażenie zaplecze pasieczne)

10. Typy uli stosowanych w Polsce

11. Praca przy otwartym ulu

12. Prace pasieczne związane z obsługą pasieki (przeglądy, karmienie pszczół, zapobieganie rabunkom, miodobranie, łączenie rodzin)

13. Wychów i inseminacja matek pszczelich

14. Rozmnażanie rodzin pszczelich

15. Wybrane choroby pszczół i zasady bezpiecznego stosowania środków leczniczych w pasiece

16. Produkty pszczele i metody pozyskiwania

17. Przygotowanie rodzin do zimowali, sposoby zimowania i opieka nad zimująca pasieką

18. Zajęcia w pasiece

Literatura:

Banaszak J. Życie pszczół, Warszawa-Poznań 1993

E.O. Wilson Społeczeństwa owadów, Warszawa 1979

Efekty uczenia się:

Student potrafi scharakteryzować organizację społeczną rodziny pszczelej

Student potrafi objaśnić wpływ bioróżnorodności dzikich pszczół na funkcjonowanie agroekosystemów

Student potrafi wskazać naturalne i antropogeniczne środowiska o szczególnym znaczeniu w utrzymywaniu się dzikich pszczół

Student potrafi scharakteryzować zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki pasiecznej

Student potrafi scharakteryzować choroby pszczół i sposoby ich zapobiegania

Student potrafi wskazać scharakteryzować produkty pszczele i ich znaczenie w gastronomii, kosmetyce i farmakologii

student jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)