Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytozy zwierząt i ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZS.PARA9.NI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytozy zwierząt i ludzi
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka pasożytów w ujęciu systematycznym. Epizootiologia poszczególnych parazytoz, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Problem zoonoz pasożytniczych. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod profilaktyki i chemioterapii. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej i lokalnej. Zagadnienia z diagnostyki chorób inwazyjnych.

Pełny opis:

Wykłady - 20 godz. Tematyka:

- Istota choroby pasożytniczej. Różne aspekty układu pasożyt-żywiciel - 2 godz.

- Charakterystyka powszechnych parazytoz u zwierząt gospodarskich - cykl rozwojowy, objawy schorzenia, rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie - 10 godz.

- Rozprzestrzenienie geograficzne parazytoz ludzi. Pasożytnicze choroby transmisyjne. "Wielkie endemie" krajów tropikalnych - 2 godz.

- Zoonozy pasożytnicze, w tym tzw. "nowe antropozoonozy". Choroby brudnych rąk i choroby oportunistyczne spośród parazytoz. Parazytozy urojone - 2 godz.

- Pasożyty o szczególnym znaczeniu zdrowotnym dla ludzi w Polsce - 2 godz.

- Metody diagnostyczne (z uwzględnieniem nowych metod) stosowane w diagnostyce parazytologicznej. Prewencja chorób pasożytniczych człowieka - 2 godz.

Literatura:

Stefański W. Parazytologia weterynaryjna. PWRiL, Warszawa, 1968.

Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1971.

Gundłach J. L., Sadzikowski A. B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004.

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999.

Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Golvan Y. J. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław, 2000.

Strony internetowe: http://www.who.ch; http://www.cdc.gov

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- konsekwencje inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich

- biologię pasożytów z różnych grup systematycznych, wywołujących parazytozy u zwierząt i człowieka – z uwzględnieniem ich epizootiologii i epidemiologii

- podstawowe metody zapobiegania zarażeniu zwierząt pasożytami oraz metody ich zwalczania

- zależności pomiędzy zarażeniem zwierząt i obecnością organizmów żywicielskich w środowisku, a odzwierzęcymi chorobami inwazyjnymi u ludzi

Kompetencja społeczne - absolwent:

- dba o stan zdrowotny zwierząt udomowionych

- jest wrażliwy na aspekt sanitarny środowiska

- jest świadomy zagrożeń związanych z migracją ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)