Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entomologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZS.ENT9.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entomologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma dotyczyć fizjologii, systematyki i ekologii owadów. Studenci zostaną zapoznani z kierunkami badań współczesnej ekologii (inwazyjność, spadek różnorodności biologicznej, utrata siedlisk), ze sposobami regulacji wielkości populacji owadów oraz sposobami przeciwdziałania gradacji szkodników. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu pszczelarstwa. Zostanie przedstawione bogactwo krajowej oraz sposoby jej ochrony. W ramach zajęć praktycznych studenci zapoznają się dogłębnie z zasadami oznaczania mrówek oraz chrząszczy. Zajęcia terenowe będą dotyczyły zapylaczy roślin dzikich i uprawnych.

Pełny opis:

1. Pozycja taksonomiczna owadów na tle pozostałych bezkręgowców, kierunki badań współczesnej entomologii.

2. Filogeneza owadów.

3. Morfologia i anatomia owadów.

4. Fizjologia owadów: odżywianie się, wymiana gazowa, ruch, widzenie

5. Bioróżnorodność owadów na Ziemi, krajowa entomofauna.

6. Gospodarcze znaczenie owadów, sposoby regulacji populacji owadów, pszczelarstwo.

7. Podział systematyczny, charakterystyka rzędów.

8. Sekcja chrząszcza Tribolium sp. lub karaczana amerykańskiego

9. Wykonywanie pułapek na dzikie pszczoły

10. Preparowanie owadów

11. Oznacznie chrząszczy i mrówek

12. Entomofauna krajowa- zajęcia w terenie.

Literatura:

Literatura

Entomologia cz. 1 i 2. Praca zbiorowa pod red. B. Witkaniec, PWRiL, 2009

Efekty uczenia się:

Student:

Potrafi scharakteryzować owady na tle innych grup bezkręgowców

Potrafi scharakteryzować i porównywać rzędy owadów

Potrafi wytłumaczyć podstawowe zjawiska związane z fizjologią owadów

Potrafi opisać znaczenie owadów w dekompozycji i cyklach biogeochemicznych Ziemi

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić sekcję owada

Potrafi rozpoznawać owady w terenie do rzędów

Potrafi rozpoznawać mrówki i chrząszcze od gatunków

Potrafi planować badania faunistyczne z zastosowaniem technik odłowu owadów

Potrafi rozpoznawać gatunki chronione

Kompetencje społeczne

Kształtuje postawę świadomości globalnych zmian środowiskowych pod wpływem działalności człowieka

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)