Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Współczesne metody systematyzowania zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Biologiczna definicja gatunku. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt w warunkach naturalnych i hodowlanych. Zwierzęta przydatne dla człowieka (np. hodowlane, naturalni sprzymierzeńcy i wrogowie) i ich znaczenie w przyrodzie. Bioróżnorodność.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 GODZ.)

1.Główne kierunki zoologii i znaczenie ich dla produkcji.1 godz.

2.Współczesny pogląd na systematykę świata zwierzęcego. Jednostki systematyczne. 2 godz.

3.Kodeks nomenklatury zoologicznej. Dowody na pokrewieństwo z biochemii: białko krwi, cytochromy. Tradycyjna i biologiczna definicja gatunku. 2 godz.

4.Teorie powstawania wielokomórkowców. Drzewo rodowe królestwa zwierząt. 1 godz.

5.Jednostki o znaczeniu filogenetycznym i inne. 1 godz.

6.Przystosowania organizmów zwierzęcych do bytowania w różnych środowiskach, ewolucyjne zmiany w budowie organizmów zwierzęcych dotyczące: (8 godz).

- symetrii ciała, morfologii, narządów lokomotorycznych.

- pokrycia ciała, mięśni, jamy ciała

- szkieletu

- układu nerwowego i narządów zmysłów

- układu pokarmowego, oddechowego i krwionośnego

- układu wydalniczego oraz rozrodczego i rozwoju

ĆWICZENIA (30 godz.)

1.Pierwotniaki wolno żyjące w ekosystemach; związane ze zwierzętami gospodarskimi. Pasożyty, symbionty

2.Gąbki i jamochłony; zwierzęta filtrujące wodę, wskaźniki jej czystości

3.Robaki płaskie; cechy przystosowawcze do sposobu życia; przedstawiciele: wirki, przywry i tasiemce.

4.Robaki obłe: nicienie. Środowisko: gleba, woda, żywy organizm.

5.Pierścienice glebowe i wodne. Producenci wemikompostu, źródło białka, żywiciele parateniczni, pasożyty, wskaźnik zanieczyszczenia wody.

6.Stawonogi wodne: skorupiaki. Składnik zooplanktonu. Żywiciele pasożytów pośredni i parateniczni. Formy pasożytnicze. Filtratory wody.

7.Stawonogi lądowe. Pajęczaki, bioróżnorodność. Roztocze: pożyteczna fauna glebowa, pasożyty, wektory, szkodniki zbiorów, ochrona biologiczna zbiorów, silne alergeny

8.Owady. Bioróżnorodność jak wyżej. Przeobrażenie zupełne i niezupełne.

9.Mięczaki. Szkarłupnie. Hodowle

10.Ryby: przystosowanie do życia w środowisku wodnym. 11.Płazy i gady - adaptacje służące do przejścia z życia w wodzie na ląd. Przedstawiciele fauny krajowej. Hodowle

12.Ptaki i ssaki - adaptacje do różnych środowisk. Zwierzęta hodowlane: kuraki, parzysto i nieparzysto kopytne. Zwierzęta łowne

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1999.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. SGGW, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Student:

- Poznaje współczesne metody systematyzowania zwierząt

- Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej

- Potrafi scharakteryzować filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych

- Potrafi ocenić znaczenie zwierząt w życiu i gospodarce człowieka

- Stosuje techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych

- Analizuje morfologię i anatomię zwierząt

- Weryfikuje własne obserwacje ze zdobytą wiedzą

- Docenia potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy zoologicznej

- Ma świadomość wpływu wykorzystania zwierząt w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzian wiedzy.

Wykłady: egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)