Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie populacjami zwierząt w różnych typach siedlisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.STER9.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie populacjami zwierząt w różnych typach siedlisk
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Określenie możliwości oddziaływania na populację zwierząt „in situ”. Zastosowanie zootechniki w procesie ratowania ginących gatunków. Gatunki ekspansywne w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

1. Rozpoznawanie podstawowych parametrów funkcjonowania populacji dzikich zwierząt

2. Metody zarządzania populacją, konstruowanie modeli dynamicznych

3. Populacje ex situ i in situ

4. Zastosowanie instrumentarium nauk zootechnicznych do chowu i hodowli dzikich zwierząt

5. Restytucja wygasłych populacji

6. Renaturyzacja zdegradowanych siedlisk

7. Introdukcje i reintrodukcje

8. Walka biologiczna z gatunkami uznanymi za szkodliwe

9. Funkcjonowanie populacji o środowiskopochodnym i strukturopochodnym typie dynamiki liczebności

Literatura:

1. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Praca zbiorowa 2004, „poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Natura 2000” – poradnik metodyczny. Tom 6 – Zwierzęta (z wyjątkiem ptaków), Tom 7 i 8 – Ptaki. Ministerstwo Rolnictwa. Warszawa

3. Begon M., Mortimer M., Thompson D. J. 1999. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

5. Krebs Ch. J. 1997. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Jędrzejski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Podstawowe parametry populacyjne

Przykłady gatunków o różnych typach dynamiki liczebności

Absolwent:

Kreatywny na zastosowanie metod zootechnicznych w stosunku do zwierząt wolno żyjących

Świadomy skuteczności walki biologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)