Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytozy zwierząt i ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.PZYT9.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytozy zwierząt i ludzi
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka wybranych parazytoz w ujęciu systematycznym u przeżuwaczy, koni i świń. Charakterystyka epizootiologii poszczególnych pasożytów, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod profilaktyki i chemioterapii. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej oraz żyjących w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

1. Istota choroby pasożytniczej. 1 godz.

2. Charakterystyka powszechnych parazytoz u zwierząt gospodarskich – cykl rozwojowy, objawy schorzenia, rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie parazytoz u przeżuwaczy, koni i świń. 10 godz.

3. Podstawy diagnostyki parazytologicznej. Rozpoznawanie pasożytów u zwierząt i w środowisku hodowlanym. 4 godz.

4. Niektóre aspekty układu pasożyt-żywiciel w odniesieniu do chorób inwazyjnych człowieka. 2 godz.

5. Rozprzestrzenienie geograficzne parazytoz ludzi. 2 godz.

6. Pasożytnicze choroby transmisyjne. „Wielkie endemie” krajów tropikalnych. 2 godz.

7. Choroby brudnych rąk i choroby oportunistyczne spośród parazytoz. Biegunki podróżnych o podłożu pasożytniczym. 2 godz.

8. Zoonozy pasożytnicze, w tym tzw. „nowe antropozoonozy”. 2 godz.

9. Pasożyty o szczególnym znaczeniu zdrowotnym dla ludzi w Polsce. 2 godz.

10.Diagnostyka w parazytologii lekarskiej. Parazytozy urojone. 3 godz.

Literatura:

Stefański W. Parazytologia weterynaryjna. PWRiL, Warszawa, 1968.

Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt.PWRiL, Warszawa, 1971.

Gundłach J. L., Sadzikowski A. B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004.

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999.

Golvan Y. J. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław, 2000.

Strony internetowe: http://www.who.ch; http://www.cdc.gov

Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

Opisywanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich. Charakteryzowanie najczęściej występujących parazytoz u zwierząt i człowieka, powodowanych przez pasożyty z różnych grup systematycznych, z uwzględnieniem ich epizootiologii i epidemiologii. Dobieranie podstawowych metod zapobiegania zarażeniu powszechnie występującymi pasożytami zwierząt. Wskazywanie podstawowych metod chemioterapii. Tłumaczenie związku między problemem zarażenia zwierząt i obecności organizmów żywicielskich w środowisku z odzwierzęcymi chorobami inwazyjnymi u ludzi. Dbanie o stan zdrowotny zwierząt udomowionych. Wrażliwość na aspekt sanitarny środowiska. Uświadomienie zagrożeń związanych z migracją ludzi i zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)