Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytozy zwierząt i ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.PZLU9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytozy zwierząt i ludzi
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka wybranych parazytoz w ujęciu systematycznym u przeżuwaczy, koni i świń. Charakterystyka epizootiologii poszczególnych pasożytów, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod profilaktyki i chemioterapii. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej oraz żyjących w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

1. Istota choroby pasożytniczej. 1 godz.

2. Charakterystyka powszechnych parazytoz u zwierząt gospodarskich - cykl rozwojowy, objawy schorzenia, rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie parazytoz u przeżuwaczy, koni i świń. 10 godz.

3. Podstawy diagnostyki parazytologicznej. Rozpoznawanie pasożytów u zwierząt gospodarskich i w środowisku hodowlanym. 4 godz.

4. Niektóre aspekty układu pasożyt-żywiciel w odniesieniu do chorób inwazyjnych człowieka. 2 godz.

5. Rozprzestrzenienie geograficzne parazytoz ludzi. 2 godz.

6. Pasożytnicze choroby transmisyjne. "Wielkie endemie" krajów tropikalnych. 2 godz.

7. Choroby brudnych rąk i choroby oportunistyczne spośród parazytoz. Biegunki podróżnych o podłożu pasożytniczym. 2 godz.

8. Zoonozy pasożytnicze, w tym tzw. "nowe antropozoonozy". 2 godz.

9. Pasożyty o szczególnym znaczeniu zdrowotnym dla ludzi w Polsce. 2 godz.

10. Diagnostyka w parazytologii lekarskiej. Parazytozy urojone. 3 godz.

Literatura:

Stefański W. Parazytologia weterynaryjna. PWRiL, Warszawa, 1968.

Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1971.

Gundłach J. L., Sadzikowski A. B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004.

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999.

Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Golvan Y. J. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław, 2000.

Strony internetowe: http://www.who.ch; http://www.cdc.gov

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisywanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich. Charakteryzowanie najczęściej występujących parazytoz u zwierząt i człowieka, powodowanych przez pasożyty z różnych grup systematycznych, z uwzględnieniem ich epizootiologii i epidemiologii.

Dobieranie podstawowych metod zapobiegania zarażeniu powszechnie występującymi pasożytami zwierząt.

Wskazywanie podstawowych metod chemioterapii.

Tłumaczenie związku między problemem zarażenia zwierząt i obecnością organizmów żywicielskich w środowisku z odzwierzęcymi chorobami inwazyjnymi u ludzi.

Kompetencje społeczne:

Dbanie o stan zdrowotny zwierząt udomowionych.

Wrażliwość na aspekt sanitarny środowiska.

Uświadomienie zagrożeń związanych z migracją ludzi i zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)