Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona różnorodności biologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ORBIO.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona różnorodności biologicznej
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja heterogenności biologicznej, jej zagrożeń i form ochrony na różnych poziomach organizacji.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)

1. Ewolucyjne przyczyny heterogenności przyrody 2 godz.

2. Antropogeniczne przyczyny degradacji siedlisk 2 godz.

3. Modele ochrony przyrody 3 godz.

4. Ochrona in situ i ex situ 2 godz.

5. Renaturyzacja i rewitalizacja siedlisk zdegradowanych 2 godz.

6. Ochrona krajobrazu 2 godz.

7. Ochrona różnorodności fauny Polski 2 godz.

ĆWICZENIA terenowe (15 godz.)

1. Dolina rzeki – przykład różnorodności ekosystemów 7 godz.

2. Przykład antropogenicznego zwiększania bioróżnorodności 8 godz.

Literatura:

Głowaciński Z. (red.) „Polska Czerwona Księga Zwierząt”, 2001

Gromadzki M. (red.) „Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny - ptaki”, 2004

Weiner J. „Zycie i ewolucja biosfery”, 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student charakteryzuje stan zasobów przyrodniczych Polski.

Identyfikuje zagrożenia i metody ochrony różnorodności biologicznej.

Umiejętności:

Podejmuje ocenę wartości siedlisk dla ochrony bioróżnorodności.

Kompetencje społeczne:

Świadomy zagrożeń antropogenicznych wybranych gatunków fauny.

Zdolny do realizowania strategii zrównoważonego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)