Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i gospodarowanie zasobami fauny krajowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.OGZF9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i gospodarowanie zasobami fauny krajowej
Jednostka: Katedra Zoologii i Ekologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja koncepcji biernej i czynnej ochrony fauny, a także możliwości jej eksploatacji w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

WYKŁADY 15

1. Charakterystyka fauny krajowej i sukcesyjny proces jej rozwoju 4 godz.

2. Ocena statusu populacji. Kategorie zagrożeń. Czerwone księgi gatunków zagrożonych 2 godz.

3. Konserwatorskie metody ochrony fauny. Koncepcja ochrony czynnej 2 godz.

4. Programy restytucji gatunków zagrożonych. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczą ochrony fauny 3 godz.

5. Rola ogrodów zoologicznych i wyspecjalizowanych ośrodków w ratowaniu ginących gatunków zwierząt 2 godz.

6. Ekologiczne podstawy użytkowania zwierząt wolno żyjących 2 godz.

ĆWICZENIA 15

1. Metody inwentaryzacji zwierząt w warunkach terenowych. Modelowanie procesów populacyjnych 4 godz.

2. Udział w pracach rehabilitacji i restytucji ginących gatunków 3 godz.

3. Obliczanie dopuszczalnych poziomów eksploatacji populacji 3 godz.

4. Bonitacja i waloryzacja siedlisk wybranych gatunków fauny krajowej 3 godz.

5. Ocena wpływu nacisku antropogenicznego na możliwość egzystencji wybranych gatunków fauny 2 godz.

Literatura:

Weiner J.1999. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Praca zbiorowa 2004, „poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Natura 2000” – poradnik metodyczny. Tom 6 – Zwierzęta (z wyjątkiem ptaków), Tom 7 i 8 – Ptaki. Ministerstwo Rolnictwa. Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)