Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fauna środowiska hodowlanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.FAUN9.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna środowiska hodowlanego
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z bioróżnorodnością fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych. Charakterystyka organizmów zoologicznych towarzyszącym stale lub okresowo zwierzętom udomowionym wraz z omówieniem zależności występujących pomiędzy nimi. Zapoznanie z gatunkami bezkręgowców i kręgowców, a zwłaszcza szkodnikami spotykanymi w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach. Modyfikacje środowiska hodowlanego i podejmowane działania prewencyjne w stosunku do szkodników dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt użytkowych i uzyskania właściwych efektów produkcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz):

1. Charakterystyka środowiska hodowlanego. Kategorie gospodarstw a bioróżnorodność fauny (1 godz)

2. Bioróżnorodność wśród gatunków udomowionych (1 godz)

3. Szkodniki i synantropy spośród kręgowców (2 godz)

4. Owady jako szkodniki (5 godz)

5. Roztocze (2 godz)

6. Profilaktyka i zwalczanie szkodników – stosowane metody (2 godz)

7. Organizmy pożyteczne (1 godz)

8. Znaczenie wybranych taksonów. Bioindykatory w środowisku zantropogenizowanym (1 godz)

Ćwiczenia (15 godz):

1. Gryzonie komensaliczne – identyfikacja ich obecności (2 godz)

2. Muchówki synantropijne i pastwiskowe – rozpoznawanie gatunków (3 godz)

3. Szkodniki magazynowe. Rozpoznawanie (2 godz)

4. Fauna pomieszczeń inwentarskich i obejścia gospodarskiego oraz pastwisk na wybranym przykładzie. Odłów fauny (4 godz)

5. Oznaczanie zebranego materiału. Określenie przynależności systematycznej bezkręgowców. Analiza sprawozdań (4 godz)

Literatura:

Literatura

Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Boczek J., Błaszak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Nawrot J. 2001. Owady – szkodniki magazynowe. Themar, Warszawa.

Zyska B. 1999. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa.

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD.

Klucze do oznaczania owadów Polski. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-Rozróżnia gatunki bezkręgowców i kręgowców spotykane w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach, w tym szkodniki.

-Opisuje różnorodność fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych.

-Tłumaczy znaczenie fauny towarzyszącej zwierzętom gospodarskim dla ich dobrostanu i produkcyjności

-Wskazuje podstawowe metody profilaktyki przed szkodnikami oraz zwalczania szkodników

Umiejętności:

-Posługuje się dostępnymi kluczami i opracowaniami w celu identyfikacji gatunkowej szkodników

-Wykorzystuje odpowiednie techniki i metody do rozpoznawania obecności oraz połowu fauny bezkręgowców i kręgowców

-Analizuje zagrożenie środowiska hodowlanego pojawieniem się niepożądanych organizmów zoologicznych

Kompetencje społeczne:

-Jest świadomy zagrożeń sanitarnych związanych z obecnością fauny towarzyszącej zwierzętom hodowlanym

-Organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian wiedzy i umiejętności, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych, egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)