Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fauna ekosystemów rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.FAEKR.SM.HZOUX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna ekosystemów rolniczych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student zapozna się z terminologią ekologiczną w kontekście funkcjonowania agroekosytemów. Pozna bioróżnorodność flory i fauny występującej w agrocenozach. Przedstawione zostaną jednostki typologiczne krajobrazu rolniczego oraz różne modele gospodarki rolnej w Polsce. Zapozna się z Programem ochrony naturalnych wrogów agrofagów oraz Programem rozwoju obszarów wiejskich, w kontekście pozyskania dotacji z UE do tzw. rolnictwa ekologicznego.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekologii i zoologii.

2. Charakterystyka siedlisk.

3. Systematyka i bioróżnorodność fauny w zależności od wykorzystania terenów rolniczych

4. Abiotyczne i biotyczne czynniki wpływające na faunę i florę ekosystemów rolnych

5. Zależności między wybranymi grupami roślin i zwierząt

6. Awifauna lęgowa krajobrazu rolniczego

7. Wolno żyjące ssaki występujące na terenach upraw.

Literatura:

Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja- Rozwój SGGW, Warszawa;

Boczek J., Błaszczak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. SGGW, Warszawa

Novak V. 1975. Atlas szkodników owadzich drzew leśnych. RWRiL, Warszawa

Wąsowski R., Pentkowski A. 2003. Ślimaki i małże Polski. Mulico, Warszawa

Wilkaniec B. (red.) 2006. Entomologia leśna. AR Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową flory i fauny agroeksystemów oraz czynniki wpływające na ich występowanie

Proponuje formy rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie ochrony różnorodności gatunkowej organizmów uwzględniając dyrektywy UE w ramach pakietów PROW na lata 2007-2013

Poznaje biologiczne metody zwalczania szkodników oraz formy ochrony ich naturalnych wrogów

Umiejętoności

Zna możliwość gospodarowania ekologicznego oraz programy rolno-środowiskowe (PROW)

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na aspekty ochrony środowiska rolniczego oraz różnorodności gatunkowej flory i fauny

Ma świadomość ochrony dziedzictwa kulturowego Polski, w kontekście promowania rolnictwa ekstensywnego, ochrony lokalnych odmian roślin i ras zwierząt oraz wytwarzanych na tych obszarach produktów regionalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Możliwość stworzenia kontaktów z Instytucjami zajmującymi się programami UE np. PROW.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)