Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entomologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ENTO9.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entomologia
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Specyfika owadów na tle innych grup bezkręgowców, funkcje owadów w przyrodzie, ekologia fizjologiczna i ewolucyja owadów

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy fizjologii, systematyki i ekologii owadów. Studenci zostaną zapoznani z kierunkami badań współczesnej ekologii (inwazyjność, spadek różnorodności biologicznej, utrata siedlisk), ze sposobami regulacji wielkości populacji owadów oraz sposobami przeciwdziałania gradacji szkodników. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu pszczelarstwa. Zostanie przedstawione bogactwo krajowej oraz sposoby jej ochrony. W ramach zajęć praktycznych studenci zapoznają się dogłębnie z zasadami oznaczania mrówek oraz chrząszczy. Zajęcia terenowe będą dotyczyły zapylaczy roślin dzikich i uprawnych.

Literatura:

Entomologia cz. 1 i 2. Praca zbiorowa pod red. B. Witkaniec, PWRiL, 2009

Efekty uczenia się:

Potrafi scharakteryzować owady na tle innych grup bezkręgowców

Potrafi scharakteryzować i porównywać rzędy owadów

Potrafi wytłumaczyć podstawowe zjawiska związane z fizjologią owadów

Potrafi opisać znaczenie owadów w dekompozycji i cyklach biogeochemicznych Ziemi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)