Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia zwierząt
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekologia w systemie nauk przyrodniczych. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania populacji, zespołów i ekosystemów. Wykorzystanie ekologii w racjonalnym użytkowaniu i ochronie zwierząt.

Pełny opis:

Bioindykacja: bioindykatory środowisk wodnych, róznodność biologiczna, obliczanie współczynników bioróżnorodności, metody oceny wielkości populacji, alaniza sieci troficznych, ochrona przyrody w Polsce.

Literatura:

Życie i Ewolucja Biosfery. J. Weiner PWRiL.

Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. 1987. Ćwiczenia z ekologii. Kraków-Białystok.

Efekty uczenia się:

Student:

Potrafi analizować stan środowiska na podstawie organizmów wskaźnikowych

Potrafi analizować różnorodność biologiczną biocenoz na podstawie współczynników bioróżnorodności

Potrafi stosować metody oceny wielkości populacji

Potrafi przeprowadzić analizę sieci troficznej

Rozpoznaje pospolite gatunki ptaków

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia praktyczne w celu rozwijania umiejętności analitycznego myślenia.

Ocenianie: Kolokwia, 3 w ciągu semestru, końcowa ocena to średnia z kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)