Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.EKOLO.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia zwierząt
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekologia w systemie nauk przyrodniczych. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania populacji. Wykorzystanie ekologii w racjonalnym użytkowaniu i ochronie zwierząt

Pełny opis:

Bioindykacja: bioindykatory środowisk wodnych, róznodność biologiczna, obliczanie współczynników bioróżnorodności,metody oceny wielkości populacji, alaniza sieci troficznych, ochrona przyrody w Polsce.

Literatura:

Życie i Ewolucja Biosfery. J. Weiner PWRiL.

Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. 1987. Ćwiczenia z ekologii. Kraków-Białystok.

Efekty uczenia się:

H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX_U1

H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX_U2

H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX_U3

H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX_U4

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia praktyczne w celu rozwijania umiejętności analitycznego myślenia.

Ocenianie: Kolokwia, 3 w ciągu semestru, końcowa ocena to średnia z kolokwiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)