Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.EKOEW.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia ewolucyjna
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z mechanizmami kształtującymi ewolucję organizmów w kontekście współczesnych osiągnięć badań ekologicznych. W ramach wykładów realizowane będą zagadnienia ewolucji płciowości, koewolucji, konfliktu oraz ewolucji historii życiowych organizmów. Przedstawione zostaną argumenty podważające błędne rozumienie procesów ewolucyjnych (dobro gatunku, dobór grupowy). Ćwiczenia będą realizowane w trzech cyklach zagadnień: różnorodność życia, siły ewolucji, biologia ewolucyjna człowieka. W ramach ćwiczeń studenci będą przygotowywali własne prezentacje na podstawie literatury popularnonaukowej.

Zaliczenie ćwiczeń: 3 kolokwia

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykłady -15 godz.

1. Modele doboru – 2 godz

2. Adaptacja i dostosowanie – 2 godz

3. Ewolucja płciowości i dobor płciowy – 2 godz

4. Koewolucja – 2 godz

5. Ewolucyjne aspekty regulacji wielkości populacji – 2 godz

6. Konflikt i kooperacja - 2 godz

7. Sukces rozrodczy – 2 godz

8. Ewolucja historii życiowych – 2 godz

Ćwiczenia – 15 godz.

1. Podstawowe definicje używane w biologii ewolucyjnej – 1 godz.

2. Życie na Ziemi, definicja życia – 1 godz.

3. Historia życia na Ziemi – 1 godz.

4. Współczesne wymieranie gatunków – 1 godz.

5. Skąd się biorą nowe gatunki? – 1 godz.

6. Funkcjonowanie ekosystemów, gatunki kluczowe – 1 godz.

7. Jak powstają ekosystemy– 1 godz.

8. Etyka środowiskowa – 1 godz.

9. Ewolucyjne wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych – 1 godz.

9. Miejsce człowieka w świecie zwierząt – 1 godz.

10. Starzenie się, hipoteza babci – 1 godz.

11. Hobbit z wyspy flores – 1 godz.

12. Geny i memy – 1 godz.

13. Modelowanie matematyczne w biologii ewolucyjnej – 3 godz

Literatura:

D. Futyama. Ewolucja, WUW, 2008

H. Szarski. Mechanizmy ewolucji, PWN, 1989

J. Diamond. Trzeci szympans, PIW, 1998

N. Eldregre. Życie na krawędzi, Prószyński i s-ka, 2003

M. Ryszkiewicz. 4 miliardy lat, Prószyński i s-ka, 2007

E. O. Wilson. Różnorodność życia, PIW, 1999

Efekty uczenia się:

Po ukończonym kursie ekologii ewolucyjnej student powinien umieć wyjaśniać i formułować hipotezy dotyczące zjawisk przyrodniczych z podaniem czynnika bezpośredniego i ultymatywnego oraz rozumieć przyczyny procesów ekologicznych tj. powstawanie gatunków, globalne zmiany różnorodności biologicznej, sukcesja ekologiczna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń: 3 kolokwia

Ocena z wykładów: zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)