Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia ogólna
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z zakresem przedmiotu i charakterystyką nauk biologicznych. Rozważania o powstaniu życia, w tak skomplikowanej formie, jaką się nam dziś prezentuje; teorie powstawania zwierząt jedno- i wielokomórkowych, a także drzewo rodowe i przegląd ważniejszych typów zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady (semestr I i II)

1. Biologia jako przedmiot podstawowy 2 godz.2. Początki życia na Ziemi 2 godz.3. Struktura i funkcjonowanie organizmów żywych 1 godz.4. Różnorodność strategii życiowych 2 godz.

5. Pokrycie ciała 1 godz.

6. Ewolucjonizm – historia i współczesność 1 godz.

7. Zachowanie się zwierząt 2 godz.

8. Porozumiewanie się zwierząt 1 godz.

9. Interakcje międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe 1 godz.

10. Pasożytnictwo 1 godz.

11. Rozmnażanie się roślin i zwierząt 3 godz.

12. Filogeneza układów wewnętrznych u zwierząt 14 godz.I SEMESTR

Ćw.1 Podstawy mikroskopowania - 2 godziny

Ćw.2 Budowa chemiczna organizmów żywych. - 2 godziny

Ćw.3 Komórka eukariotyczna. - 2 godziny

Ćw.4 Cykl życiowy komórki. - 2 godziny

Ćw.5 Etapy ontogenezy zwierząt. - 2 godziny

Ćw.6 Tkanka nabłonkowa- 2 godziny

Ćw.7 Tkanka łączna. - 2 godziny

Ćw.8 Tkanka mięśniowa- 2 godziny

Ćw.9 Tkanka nerwowa- 2 godziny

Ćw.10 Układ oporowo-ruchowy, poruszanie się zwierząt- 2 godziny

Ćw.11 Odżywianie zwierząt- 2 godziny

Ćw.12 Oddychanie zwierząt- 2 godziny

Ćw.13 Układ krwionośny- 2 godziny

Ćw.14 Wydalanie u zwierząt- 2 godziny

Ćw.15. Zaliczenie- 2 godziny

Ćwiczenia

I SEMESTR

Ćw.1 Podstawy mikroskopowania - 2 godziny

Ćw.2 Budowa chemiczna organizmów żywych. - 2 godziny

Ćw.3 Komórka eukariotyczna. - 2 godziny

Ćw.4 Cykl życiowy komórki. - 2 godziny

Ćw.5 Etapy ontogenezy zwierząt. - 2 godziny

Ćw.6 Tkanka nabłonkowa- 2 godziny

Ćw.7 Tkanka łączna. - 2 godziny

Ćw.8 Tkanka mięśniowa- 2 godziny

Ćw.9 Tkanka nerwowa- 2 godziny

Ćw.10 Układ oporowo-ruchowy, poruszanie się zwierząt- 2 godziny

Ćw.11 Odżywianie zwierząt- 2 godziny

Ćw.12 Oddychanie zwierząt- 2 godziny

Ćw.13 Układ krwionośny- 2 godziny

Ćw.14 Wydalanie u zwierząt- 2 godziny

Ćw.15. Zaliczenie- 2 godziny

Literatura:

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.Rajski A. Zoologia, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa, 1984.

Jura Cz. Bezkręgowce. PWN, 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe rodzaje gleb oraz czynniki i procesy glebotwórcze

Objaśnia wpływ organizmów glebowych na procesy glebotworzenia i przeciwdziałania degradacji gleb

Identyfikuje organizmy szkodliwe żyjące w środowisku glebowym

Umiejętności

Stosuje odpowiednie metody rozpoznawania obecności zwierząt oraz sposoby odłowu fauny glebowej

Posługuje się dostępnymi kluczami i opracowaniami w celu identyfikacji taksonomicznej organizmów glebowych

Ocenia jakość środowiska glebowego na podstawie występujących w niej organizmów zoologicznych

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu nauk rolniczych

Organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

Brak na tym etapie studiów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)