Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alternatywne użytkowanie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ALUZZ.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternatywne użytkowanie zwierząt
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja niekonwencjonalnych form użytkowania zwierząt w walce biologicznej, medycynie, w ochronie środowiska przyrodniczego i jako źródła pokarmu.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Praktyczne znaczenie produktów wytwarzanych przez owady oraz roli jakie pełnią w środowisku

2. Nowe gatunki zwierząt w produkcji białka konsumpcyjnego

3. Wykorzystanie dżdżownic do rewitalizacji terenów zdegradowanych i utylizacji odpadów organicznych

4. Wypas owiec jako narzędzie czynnej ochrony muraw kserotermicznych i wałów przeciwpowodziowych

5. Wykorzystanie zwierząt w działaniach wojennych i ratownictwie

6. Wykorzystanie zwierząt w biologicznym zwalczaniu szkodników

7. Produkty zwierzęce w medycynie

8. Alternatywne użytkowanie ptaków drapieżnych i rybożernych

Literatura:

1. Boczek J. 1990. Owady i ludzie.

2. Barańska K. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kseroterm. Centrum koordynacji projektów środowiskowych.

3. Karczewska A. 2012. Ochrona gleb I rekultywacja terenów zdegradowanych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.

4. Skowronek R. 2012. Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce I medycynie sądowej w Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 20. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

5. Bożym M. 2012. Biologiczne przetwarzanie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych i osadów ściekowych w wermikulturze. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Praktyczne znaczenie produktów pozyskiwanych od owadów

Nowe gatunki/ grupy gatunków zwierząt stanowiących alternatywne źródło białka konsumpcyjnego

Które zwierzęta biorą udział w rewitalizacji terenów zdegradowanych

Sposoby wykorzystania zwierząt do czynnej ochrony przyrody

Przykłady wykorzystania zwierząt w działaniach wojennych i w ratownictwie

Możliwości wykorzystania zwierząt w zwalczaniu szkodników

Możliwości zastosowania zwierząt w medycynie

Sposoby użytkowania ptaków drapieżnych i rybożernych

Absolwent:

Docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej

Zdeterminowany do dbałości o stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)