Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ssaki środowisk wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.9SSAK.SM.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ssaki środowisk wodnych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego, II stopień 1 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością ssaków, w tym związanych ze środowiskiem wodnym. Fauna krajowa ssaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków związanych z gospodarką rybacką.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)

1. Różnorodność gatunkowa ssaków (ssaki jajorodne, ssaki żyworodne - torbacze) 4 godz.

2. Ssaki łożyskowe - przegląd rzędów, fauna krajowa 6 godz.

3. Ssaki środowisk wodnych ginące i rozprzestrzeniające się 4 godz.

4. Ochrona gatunkowa ssaków - akty prawne krajowe i międzynarodowe 1 godz.

ĆWICZENIA (15 godz.)

1. Morfologia ssaków, adaptacje pokarmowe, typy uzębienia 2 godz.

2. Podstawy anatomii ssaków 2 godz.

3. Typy powiązań i zależności u ze środowiskiem wodnym u różnych grup ssaków 2 godz.

4. Ssaki środowiska wodnego fauny krajowej (drapieżne) 2 godz.

5. Ssaki środowiska wodnego fauny krajowej (owadożerne, gryzonie) 2 godz.

7. Znaczenie ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej ssaków 4 godz.

8. Zaliczenie 1 godz.

Forma zaliczenia: zaliczenie

Literatura:

Głowaciński Z. Polska czerwona księga zwierząt PWRiL 1992 Warszawa;

Grodziński Z. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN 1967 Warszawa;

Kowalski K. Ssaki. Zarys teriologii. PWN 1971 Warszawa;

Kowalski K. Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. V, Ssaki Mammalia. PWN 1964 Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową ssaków w skali globalnej, uwzględniając różnice morfologiczne przedstawicieli poszczególnych rzędów jako wyraz adaptacji do środowiska

Rozpoznaje gatunki ssaków krajowych związanych ze środowiskiem wodnym

Tłumaczy szeroko rozumianą rolę ssaków wolno żyjących w środowisku naturalnym

Umiejętności

Posługując się wiedzą, nabywa umiejętność rozpoznawania gatunków ssaków z różnych stref klimatycznych

Stosuje podstawowe metody badania zagęszczenia ssaków na podstawie ich tropów i śladów bytowania

Ocenia rolę ssaków w ekosystemach wodnych i ich znaczenie dla gospodarki rybackiej

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ochrony wybranych gatunków ssaków

Postrzega znaczenie ssaków w różnych sferach działalności człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Praktyki zawodowe:

Badania środowiskowe saków związanych z tym habitatem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.