Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fauna środowiska hodowlanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.9FAUN.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna środowiska hodowlanego
Jednostka: Katedra Zoologii i Ekologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z bioróżnorodnością fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych. Zapoznanie z gatunkami bezkręgowców i kręgowców, a zwłaszcza szkodnikami spotykanymi w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach. Zastosowanie zdobytych wiadomości w praktyce.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Charakterystyka środowiska hodowlanego. Kategorie gospodarstw a bioróżnorodność fauny. 1 godz.

2. Bioróżnorodność u gatunków udomowionych. 1 godz.

3. Szkodniki i synantropy spośród kręgowców. 1 godz.

4. Gryzonie. 2 godz.

5. Muchówki. 3 godz.

6. Chrząszcze, motyle i błonkówki jako szkodniki. 2 godz

7. Roztocze. 2 godz.

8. Organizmy pożyteczne. Fauna glebowa. 2 godz.

9. Przegląd wybranych taksonów z uwzględnieniem ich roli. Bioindykatory w środowisku zantropogenizowanym. 1 godz.

Ćwiczenia (15 godz.)

1. Gryzonie komensaliczne ? identyfikacja ich obecności. 1 godz.

2. Muchówki synantropijne i pastwiskowe ? rozpoznawanie gatunków. 3 godz.

3. Szkodniki magazynowe. Rozpoznawanie. 1 godz.

4. Profilaktyka i zwalczanie szkodników ? stosowane metody. 2 godz.

5. Zajęcia terenowe w wybranym gospodarstwie. Fauna pomieszczeń inwentarskich i obejścia gospodarskiego oraz pastwisk. Odłów fauny. 4 godz.

6. Oznaczanie zebranego materiału. Określenie przynależności systematycznej bezkręgowców. 4 godz.

Literatura:

1. Zyska B. 1999. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, W-wa.

2. Boczek J., Błaszczak Cz. 2005. Roztocze (Acari) ? znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. Wydawnictwo SGGW, W-wa.

3. Boczek J. Człowiek i owady. Fundacja Rozwój SGGW, W-wa.

4. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD

5. Cox J. (ed.) 1992. Urban integrated pest management. A guide for commercial applicators. Dual & Associates, USA.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)