Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czynniki determinujące jakość mięsa i wyrobów wieprzowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.DET9.NI.HZONY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czynniki determinujące jakość mięsa i wyrobów wieprzowych
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na efektywność tuczu świń. Zdobycie wiedzy z zakresu przyczyn występowania mięsa wadliwego oraz wskaźników stosowanych w ocenie jakości surowca. Przedstawienie: pojęć stosowanych w przemyśle mięsnym, różnych sposobów klasyfikacji żywca i tusz wieprzowych oraz współczesnych i tradycyjnych metod utrwalania i przechowywania wyrobów wieprzowych jak również przepisów na przygotowanie potraw.

Pełny opis:

Wykłady:

Regulacje prawne z zakresu produkcji bezpiecznej żywności

Charakterystyka systemów zagwarantowania jakości wyrobów żywnościowych

Rys historyczny pozyskiwania i przetwarzania mięsa wieprzowego

Właściwości odżywcze mięsa wieprzowego

Czynniki determinujące efektywność tuczu świń

Czynniki wpływające na wydajność poubojową (rzeźną)

Wykorzystanie genetyki w poprawie jakości mięsa wieprzowego

Subiektywne i obiektywne metody przyżyciowej oceny wartości rzeźnej świń

Różne sposoby klasyfikacji tusz wieprzowych

Obrót materiałem rzeźnym i ubój, regulacje prawne i pojęcia ogólne

Właściwości fizyczne mięsa wieprzowego: gęstość, przewodność cieplna i elektryczna, odczyn pH, barwa

Charakterystyka histologiczna, skład chemiczny oraz właściwości sensoryczne mięsa

Główne zagrożenia zdrowotne płynące ze strony produktów wieprzowych

Rozbiór technologiczny tusz wieprzowych - charakterystyka wyrębów podstawowych

Współzależności pomiędzy poziomem dobrostanu a jakością mięsa wieprzowego – źródła strat związane z obrotem

Ćwiczenia:

Terminologia stosowana w przemyśle mięsnym

Przedubojowa i poubojowa ocena sanitarno-weterynaryjna

Urządzenia do przyżyciowego i poubojowego określania mięsności

Struktura zakładów mięsnych oraz etapy procesu produkcyjnegoMięso wadliwe – przyczyny występowania i wskaźniki jakości. Metody utrwalania i przechowywania wieprzowych surowców rzeźnych – podział i charakterystyka ogólna. Chłodzenie, zamrażanie, liofilizacja. Solenie i peklowanie – rodzaje peklowania, biokonserwacja mięsa i inne techniki przedłużające trwałość wyrobów. Wędzenie – rodzaje, budowa wędzarni, akcesoria wędzarnicze

Stosowanie wysokich temperatur i ich wpływ na mięso wieprzowe – sposoby obróbki cieplnej

Produkcja kiełbas i wędzonek

Wędliny podrobowe – salcesony, kiszki, rolady

Konserwy i przetwory puszkowe, opakowania mięsa i produktów mięsnych

Charakterystyka dodatków i przypraw stosowanych w przetwórstwie mięsa wieprzowego

Tradycyjne przepisy kulinarne przygotowywania i przyprawiania potraw wieprzowych.

Literatura:

Grudniewska B. Hodowla i użytkowanie świń, Wydawnictwo ART Olsztyn, 1998.

Litwińczuk Z. Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, PWRiL, 2004

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Objaśnia czynniki wpływające na efektywność tuczu świń

Charakteryzuje przyczyny powstawania wad mięsa

Definiuje pojęcia stosowane w przemyśle mięsnym

Tłumaczy zasady klasyfikacji żywca i tusz wieprzowych

Wymienia i charakteryzuje metody utrwalania i przechowywania wyrobów wieprzowych (w tym tradycyjne) oraz ma świadomość zagrożeń w wyniku nieprawidłowego i nieumiejętnego stosowania tych metod.

Umiejętności:

Klasyfikuje metody konserwacji mięsa

Przeprowadza przyżyciowe pomiary mięsności świń

Potrafi posłużyć się technologiami i recepturami utrwalania mięsa i wytwarzania wyrobów wieprzowych

Kompetencje społeczne:

Nabywa postawę kreatywności w działaniu i wrażliwości na warunki utrzymania świń oraz determinację do rozwijania swoich umiejętności postrzegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom zachodzącym na fermach i w zakładach mięsnych

Dba o bezpieczeństwo własne i pracowników obsługujących zwierzęta w różnych warunkach fermowych, podczas transportu i obrotu przedubojowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)