Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia wieprzowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.BEZP9.SM.HZOUY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo żywności pochodzenia wieprzowego
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zależnościami pomiędzy komfortem bytowym w okresie chowu i obrotu przedubojowego trzody chlewnej, a jakością i bezpieczeństwem produktów wieprzowych. Przedstawione zostaną także systemy jakościowej produkcji rolniczej (rolnictwo oragniczne i biologiczne, w kontekście produkcji wieprzowiny), certyfikacji oraz zasady zintegrowanego zarządzania produkcją rolniczą (zasada od pola do stołu- from stable to table). Przedmiot umożliwia także pozyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia audytu jakości oraz systemu jakości wieprzowiny (PQS) Pork Quality System. Przedmiot jest rozwinięciem i uzupełnieniem przedmiotu prowadzonego na I stopniu studiów stacjonarnych: Czynniki determinujące jakość mięsa i wyrobów wieprzowych

Pełny opis:

Norma ISO 22000:2005 system zarządzania bezpieczeństwem żywności, struktura normy, akty prawne regulujące nadzór nad żywnością w UE, odniesienia do produkcji wieprzowiny.

Systemy bezpieczeństwa żywnościowego: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP Good Manufacturing Practice), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP Good Hygienic Practice) w produkcji wieprzowiny

Rodzaje i źródła zagrożeń żywności pochodzenia wieprzowego:

a) biologiczne i mikrobiologiczne,

b) chemiczne (toksykologiczne),

c) fizyczne,

d) inne

Bezpieczeństwo w systemach produkcji wieprzowiny zależności pomiędzy poziomem dobrostanu w okresie chowu, obrotu przedubojowego, a jakością produktów zwierzęcych (6h):

- kryteria oceny bezpieczeństwa

- podstawy moralne,

- jakość produktu zwierzęcego,

- metody chowu zwierząt a opinia społeczna

Systemy jakościowej produkcji rolniczej i certyfikacji w produkcji wieprzowiny w UE - produkty specjalnego przeznaczenia:

Chroniona Nazwa Pochodzenia (PDO ? Protected Designation of Origin)

Chroniony Znak Geograficzny (PGI ? Protected Geographical Indication)

Tradycyjna Gwarantowana Specjalność (TSG ? Traditional Speciality Guaranteed)

Pork Quality System system jakości wieprzowiny w Polsce (4h)

- przystępowanie do systemu

- certyfikacja nabycie praw do produkcji w systemie PQS

- znak towarowy gwarancyjny

Literatura:

1. Grudniewska B. Hodowla i użytkowanie świń, Wydawnictwo ART Olsztyn, 1998.

2. Litwińczuk Z. Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, PWRiL, 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Jest w stanie formułować i identyfikować zagrożenia żywności pochodzenia wieprzowego

Charakteryzuje zależności pomiędzy komfortem bytowym w okresie chowu i obrotu przedubojowego trzody chlewnej, a jakością i bezpieczeństwem produktów wieprzowych.

Objaśnia nowoczesne metody prowadzenia audytu jakości żywności pochodzenia wieprzowego

Umiejętności:

Potrafi zidentyfikować rodzaje i źródła zagrożeń żywności pochodzenia wieprzowego

Potrafi współpracować w zakresie wdrażania PQS –systemu jakości wieprzowiny w Polsce

Kompetencje społeczne:

Nabywa postawę kreatywności i wrażliwości na warunki utrzymania świń oraz determinację do rozwijania swoich umiejętności postrzegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom zachodzącym na fermach, w czasie transportu zwierząt i obrotu przedubojowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie– test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)