Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje technik diagnostycznych w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.APL9.SM.HZOUY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacje technik diagnostycznych w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami diagnostyki medycznej – ultrasonografią i laparoskopią, oraz możliwościami ich zastosowania w codziennej praktyce produkcji zwierzęcej w odniesieniu do różnych gatunków zwierząt. Podczas wykładów studenci zapoznają się z podstawą budowy i działania aparatury diagnostycznej, oraz teorią analizy i interpretacji uzyskanego obrazu. Ćwiczenia będą miały zarówno charakter pokazowy, jak też treningowy. W czasie ich trwania przedstawione zostaną wszystkie praktyczne aspekty wykorzystania zabiegów diagnostycznych zarówno hodowli zwierząt (ocena przyżyciowa umięśnienia i otłuszczenia) jak też w produkcji (diagnostyka układu rozrodczego w różnych stanach fizjologicznych). Każdy z uczestników zajęć będzie samodzielnie wykonywał badania diagnostyczne owiec i świń o różnym statusie fizjologicznym.

Pełny opis:

Wykłady:

1 i 2. Budowa i zasada działania skanera USG, rodzaje skanerów i typy obrazowania. (2 godziny)

3 i 4. Rodzaje głowic ultrasonograficznych i ich zastosowanie. (2 godziny)

5 i 6. Analiza i interpretacja obrazu w ultrasonografii przezpowłokowej. (2 godziny)

7 i 8. Analiza i interpretacja obrazu w ultrasonografii transrektalnej. (2 godziny)

9 i 10. Budowa i zasada działania endoskopu i toru wizyjnego. (2 godziny)

11. Przygotowanie zwierzęcia do diagnostyki endoskopowej. (1 godzina)

12 i 13. Narzędzia stosowane w endoskopii, oraz zasady ich stosowania w celu uzyskania jak najlepszego wyniku badania (2 godziny).

14 i 15. Analiza i interpretacja obrazu w diagnostyce endoskopowej. (2 godziny)

Ćwiczenia:

1. Zastosowanie ultrasonografii typu A i B do oceny stopnia otłuszczenia i umięśnienia świń

2. Zastosowanie ultrasonografii typu B do oceny stopnia otłuszczenia i umięśnienia owiec

3. Zastosowanie ultrasonografii typu A do diagnostyki ciąży u loch

4. Zastosowanie ultrasonografii typu D do diagnostyki ciąży u loch, oceny zaawansowania ciąży, oraz oceny przebiegu porodu.

5. Zastosowanie przezpowłokowej ultrasonografii typu B do diagnostyki ciąży u loch, oceny zaawansowania ciąży, oraz oceny przebiegu porodu.

6. Zastosowanie przezpowłokowej ultrasonografii typu B do diagnostyki ciąży u maciorek, oceny zaawansowania ciąży, oraz oceny przebiegu porodu w ciążach mnogich.

7. Zastosowanie transrektalnej ultrasonografii typu B do diagnostyki ciąży, oceny zaawansowania ciąży, oraz oceny rozwoju płodów u loch

8. Zastosowanie transrektalnej ultrasonografii typu B do diagnostyki ciąży, oceny zaawansowania ciąży, oraz oceny rozwoju płodów u maciorek

9. Zastosowanie transrektalnej ultrasonografii typu B do diagnostyki ciąży, oceny zaawansowania ciąży, oraz oceny rozwoju płodów u krów

10. Zastosowanie transrektalnej ultrasonografii typu B do oceny funkcji jajnika loch

11. Zastosowanie transrektalnej ultrasonografii typu B do oceny funkcji jajnika maciorek

12. Zastosowanie transrektalnej ultrasonografii typu B do oceny skuteczności biotechnik stosowanych w produkcji zwierzęcej

13. Zastosowanie techniki endoskopowej do poprawy skuteczności inseminacji maciorek

14. Zastosowanie techniki endoskopowej do oceny statusu fizjologicznego jajnika i skuteczności biotechnik stosowanych w produkcji zwierzęcej

15. Zastosowanie ultrasonografii typu M do diagnostyki pracy serca zwierząt laboratoryjnych.

Literatura:

G. Schmidt (2008). Ultrasonografia

J.A. Bates (2006). Ultrasonografia jamy brzusznej

P.W. Cullen (2009). Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii

P. Popesco (2008). Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych

M.D. Berthold Block. Color Atlas of Ultrasound Anatomy

Schwarz T., Wierzchoś E. 2000. Wzrost pęcherzyków jajnikowych w cyklu rujowym kóz. Med.Wet. 56(3) 194-197.

Zięba D., Murawski M, Schwarz T., Wierzchoś E. 2002. Pattern of follicular development in high fecundity Olkuska ewes during the estrous cycle. Reproductive Biology 2 (1), 39-58.

Schwarz T., Wierzchoś E. 2002. Wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych kóz w okresie spoczynku płciowego. Medycyna Wet. 58(8), 620-622.

Schwarz T., Wierzchoś E. 2002. Wzrost pęcherzyków jajnikowych u kóz podczas ciąży. Zesz. Nauk. PTZ 163, 193-199.

Schwarz T., Wierzchoś E. 2004. Wzrost pęcherzyków jajnikowych kóz w okresach przejściowych między sezonem rozrodczym i spoczynkiem płciowym. Medycyna Wet. 60(8), 877-879

Schwarz T., Murawski M., Wierzchoś E., Tuz R. 2007. Oddziaływanie cloprostenolu oraz gestagenów i PMSG na dynamikę wzrostu pęcherzyków jajnikowych przeżuwaczy. Medycyna Wet. 63 (3), 340-343.

Schwarz T., Murawski M., Wierzchoś E., Nowicki J. 2007. Zaburzenia przebiegu folikulogenezy u kóz pod wpływem egzogennych gonadotropin. Medycyna Wet. 63 (5), 598-601

Schwarz T., Kopyra M., Nowicki J. 2008. Physiological mechanisms of ovarian follicular growth in pigs - a review. 2008. Acta Veterinaria Hungarica 56 (3), pp. 369-378.

Wierzchoś E., Schwarz T. 2007. Specyfika regulacji rozrodu owiec i kóz. 16 rozdział podręcznika Biologia rozrodu zwierząt, tom 1 Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy pod redakcją prof. dr hab. T. Krzymowskiego. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007. 491-504

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Zasady zastosowania technik diagnostyki obrazowej jako metod wspomagających prace badawczą oraz systemy oceny, selekcji oraz doboru zwierząt hodowlanych w programach doskonalenia genetycznego

Zasady zastosowania technik diagnostyki obrazowej w organizacji produkcji i kontrolowanym rozrodzie zwierząt gospodarskich i towarzyszących

UMIEJĘTNOŚCI:

Dobierać technikę diagnostyczną optymalną dla osiągnięcia założonego celu naukowego lub praktycznego

Zaplanować i wykonać doświadczenia z zastosowaniem technik diagnostycznych oraz wspomaganej komputerowo analizy obrazu

Ocenić bezpieczeństwo zastosowania technik diagnostycznych w odniesieniu do założonego celu oraz modelu doświadczalnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Potrafi przyjąć różne role w grupie (rola diagnosty lub pacjenta), oraz pokierować pracą zespołu pod kątem założonego celu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – test wyboru. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)